Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc sang tên, di chuyển …
Đọc tiếp Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp

Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc đăng ký xe từ tỉnh, …
Đọc tiếp Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng …
Đọc tiếp Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc …
Đọc tiếp Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển …
Đọc tiếp Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký …
Đọc tiếp Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp

Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký đảm bảo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe tạm …
Đọc tiếp Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp mới …
Đọc tiếp Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến. …
Đọc tiếp Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Quảng Bình đảm bảo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe …
Đọc tiếp Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an tỉnh Quảng Bình