Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

  1. MỤC ĐÍCH

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình.

  1. PHẠM VI

Áp dụng cho việc Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình.

  1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

– Các văn bản pháp quy liên quan.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

– CAND: Công an nhân dân.

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý
– Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

– Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 của Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

– Thông tư số 04/2018/TT-BCA, ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND.

– Thông tư số 45/2019/TT-BCA, ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

– Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.

5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
   1. Đối tượng tuyển chọn:

– Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

– Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị sử dụng và quy định ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.phù hợp nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

– Có lý lịch rõ ràng.

– Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong CAND.

– Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân tốt nghiệp trung học cơ sở.

– Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khoẻ để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

– Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khoẻ để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
   – Đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. x  
– Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú. x
– Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. x
– Bản thẩm tra lý lịch theo mẫu của Bộ Công an (Giám đốc Công an tỉnh kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với từng trường hợp). x
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (có công chứng/sao y bản chính). x
– Giấy chứng nhận đoàn viên, đảng viên và giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng viên, đoàn viên (nếu là đảng viên, đoàn viên). x
– Phiếu khám sức khỏe của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện theo mẫu của Bộ Công an; có kết quả khám lâm sàng, cận lâm sàng, kết luận sức khỏe đạt Loại 1 hoặc Loại 2 và có nội dung kết luận: “Đủ tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân” của cơ quan y tế có thẩm quyền. x
– Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Trưởng Công an cấp huyện. x
5.4 Số lượng hồ sơ
01 (một)bộ hồ sơ.
5.5 Thời hạn giải quyết
Căn cứ thời hạn giải quyết theo kế hoạch Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hằng năm.
5.6 Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình.
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
5.8 Lệ phí
Không.
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/

Kết quả

B1    – Căn cứ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được Bộ Công an giao, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho từng địa phương cấp huyện.

– Trên cơ sở chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho từng địa phương cấp huyện, Trưởng Công an cấp huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp giao chỉ tiêu tuyển chọn cho từng địa phương cấp xã; đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở làm việc của Công an cấp huyện về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (thời hạn tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo).

– Phòng Tổ chức cán bộ

– Công an cấp huyện

Tham mưu chỉ tiêu sau 02 ngày nhận được chỉ tiêu
B2    Công dân dự tuyển chọn vào thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Công an cấp xã theo hộ khẩu thường trú. Sau khi tổ chức khám sơ tuyển tại cấp xã, Công an cấp xã chuyển hồ sơ lên Công an cấp huyện. Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, sơ tuyển (chiều cao, cân nặng), xét duyệt hồ sơ của người dự tuyển trước khi thẩm tra xác minh lý lịch. Căn cứ kết quả sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ, Trưởng Công an cấp huyện chỉ đạo cử cán bộ tiến hành tổ chức thẩm tra xác minh lý lịch từng trường hợp theo quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BCA, ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân. – Công dân

– Công an cấp xã

– Công an cấp huyện

30 ngày
B3    Căn cứ số lượng, công dân dự kiến tuyển chọn đã thống nhất với cơ quan quân sự cùng cấp, Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khoẻ đối với từng công dân (Lệnh gọi khám sức khoẻ phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khoẻ 15 ngày). Công an cấp huyện Trong vòng 10 ngày
B4 Công an cấp huyện báo cáo danh sách, hồ sơ khám sức khỏe những trường hợp bảo đảm tiêu chuẩn về sức khoẻ; kèm theo hồ sơ thẩm tra, xác minh lý lịch của từng trường hợp về phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh thẩm định, trình Giám đốc Công an tỉnh kết luận tiêu chuẩn về chính trị của người dự tuyển. – Công an cấp huyện.

– Phòng Tổ chức cán bộ.

Từ 02 – 07 ngày Mẫu B-BCA(X13)-2018
B5 Công an cấp huyện tổng hợp danh sách tuyển chọn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện) duyệt. Công an cấp huyện Từ 02 – 05 ngày
B6    Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (Lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND phải được giao cho công dân trước thời gian ghi trong lệnh 15 ngày). Công an cấp huyện Từ 01 – 02 ngày
B7    Thống kê và theo dõi.    Phòng Tổ chức cán bộ 01 ngày BM.06 – Sổ theo dõi hồ sơ
Lưu ý  – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – BM.05 phải được thực hiện theo từng bước công việc của mục 5.9.

Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

  1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 Mẫu A-BCA(X13)-2018 Lý lịch tự khai
2 Mẫu B-BCA(X13)-2018 Thẩm tra lý lịch
Một số biểu mẫu khác.
  1. HỒ SƠ CẦN LƯU

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận gồm những thành phần sau:

TT Hồ sơ lưu
1. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.
2. Sổ theo dõi thống kê kết quả thực hiện TTHC.
3. Các hồ sơ khác có liên quan.
     Hồ sơ được lưu tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Bình.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *