Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình

  1. MỤC ĐÍCH

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình.

  1. PHẠM VI

Áp dụng cho việc Tuyển lao động hợp đồng trong  Công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Bình.

  1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

– Các văn bản pháp quy liên quan.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
  2. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý
   – Bộ luật Lao động năm 2012 (Luật số 10/2012/QH13, ngày 18/6/2012).

– Nghị định số 01/2018/NĐ-Cp ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

– Nghị định số 44/2013/NĐ-CP, ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

– Thông tư số 68/2019/TT-BCA, ngày 04/11/2010 của Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong CAND.

– Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH  ngày 29 tháng 08 năm 2014 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về về việc làm.

5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
   Người lao động phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện sau:

1. Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

2. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ.

3. Có trình độ chuyên môn cần thiết theo yêu cầu sử dụng lao động.

4. Có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh trong CAND; không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.

5. Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong CAND.

5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
   1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu số 01-HĐLĐ)

– Bản sao văn bằng chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

– Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

 

x

 

 

 

x

 

x

   2. Hồ sơ tuyển dụng:

– Đơn xin ký kết hợp đồng lao động, người lao động trong Công an nhân dân.

– Bản sao giấy khai sinh có chứng nhận của UBND cấp xã.

– Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của xã, phường, thị trấn.

– Thẩm tra lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an).

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở khám chữa bệnh trong CAND.

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

x

5.4 Số lượng hồ sơ
01 (một) bộ hồ sơ.
5.5 Thời hạn giải quyết
Theo thông báo của cơ quan sử dụng lao động.
5.6 Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Bình.
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Theo thông báo của cơ quan sử dụng lao động.
5.8 Lệ phí
Không.
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/

Kết quả

B1    Thông báo niêm yết công khai về nhu cầu tuyển lao động tại trụ sở làm việc Phòng Tổ chức cán bộ 07 ngày  
B2    Người lao động nộp hồ sơ cho Cơ quan tổ chức tại đơn vị cần tuyển lao động. Công dân Giờ hành chính Theo mục 5.3
B3    Nghiên cứu hồ sơ của người lao động, gặp trực tiếp để trao đổi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Phòng Tổ chức cán bộ 01 ngày  
B4    Xét, tuyển lao động: Dựa trên các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, đơn vị quyết định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện.

– Nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ.

– Nếu đủ điều kiện thì tiến hành thẩm tra lý lịch  đối với người lao động.

+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (hưởng lương ngân sách) thì đơn vị tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động.

+ Trường hợp ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng thì đơn vị lấy xác nhận của Công an cấp huyện và sơ yếu lý lịch của người lao động.

Công an tỉnh Không quá 60 ngày làm việc  
B5    Tiến hành thoả thuận về việc làm thử, thời gian thử việc và ký kết hợp đồng lao động theo quy định. Công an

tỉnh

– Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

– Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp và tương đương.

– Không quá 15 ngày làm việc đối với công việc khác.

 
B6    Thống kê và theo dõi. Phòng Tổ chức cán bộ. 01 ngày BM.06 – Sổ theo dõi hồ sơ
Lưu ý  – Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – BM.05 phải được thực hiện theo từng bước công việc của mục 5.9.

Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

  1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 Mẫu A-BCA(X13)-2018 Lý lịch tự khai
2 Mẫu B-BCA(X13)-2018 Thẩm tra lý lịch
Một số biểu mẫu khác.
  1. HỒ SƠ CẦN LƯU

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận gồm những thành phần sau:

TT Hồ sơ lưu
1. Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.
2. Sổ theo dõi thống kê kết quả thực hiện TTHC.
3. Các hồ sơ khác có liên quan.
     Hồ sơ được lưu tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Bình

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *