Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trong Công an nhân dân

423

Ngày 08/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 306/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Để triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả trong toàn lực lượng Công an nhân dân, ngày 05/4/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Xin đăng toàn văn Kế hoạch:

Tiêu Dao