Kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của phòng Cảnh sát cơ động

235

Cuộc vận động được triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân với chủ đề “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được xác định đây là Cuộc vận động quan trọng mang tính thực tiễn sâu sắc, trong thời điểm hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực đẫy mạnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương (Khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Cuộc vận động là bước tiếp nối để toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Quảng Bình và lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) nói riêng thực hiện tốt Chỉ thị 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 29/9/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”; phong trào Ghi sổ vàng lập công và thực hiện “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp” cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản của Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Công an tỉnh về xây dựng lực Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại…

Mục đích của Cuộc vận động là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của Đảng ủy, Ban chỉ huy, Cấp ủy các chi bộ cũng như toàn thể CBCS phòng Cảnh sát cơ động đối với yêu cầu xây dựng lực lượng CSCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh, có kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao. Cuộc vận động có quy mô, mục đích, yêu cầu rất lớn, có nhiều điểm mới nhằm tạo động lực thúc đẩy giúp Đảng ủy, Ban chỉ huy, cấp ủy các chi bộ và toàn thể CBCS trong toàn đơn vị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nhanh chóng sâu sắc từ nhận thức đến hành động. Trên cơ sở đó để nâng cao sức chiến đấu, hiệu quả các mặt công tác theo chức năng, đặc biệt là tạo sự chuyển biến tích cực về phong cách, bản lĩnh chính trị, tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn minh; tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của CBCS trong bất cứ điều kiện, tình huống, lĩnh vực công tác nào…

Hưởng ứng Cuộc vận động do Công an tỉnh phát động, sau khi có Kế hoạch số 109/KH-CAT-PX15, ngày 16/01/2017 của Công an tỉnh về tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Hướng dẫn số 151/CAT-PX15, ngày 23/01/2017 của Giám Đốc Công an tỉnh, đơn vị tổ chức quán triệt cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động năm 2017; tổ chức lễ phát động phong trào thi đua; quán triệt đề cương tuyên truyền về thực hiện cuộc vận động, tổ chức cho toàn thể CBCS viết cam đoan và triển khai thực hiện Cuộc vận động trong toàn đơn vị. Xác định rõ vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng, sự cần thiết của Cuộc vận động, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị quán triệt sâu sắc, cụ thể tới từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ nêu cao vai trò của cấp ủy, cán bộ cốt cán. Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ, đội công tác xây dựng tiêu chí phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ làm cơ sở để mỗi CBCS tự đối chiếu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Từ đó để sớm chủ động phát hiện, xử lý, phòng ngừa những biểu hiện và nguyên nhân phát sinh dẫn đến các biều hiện suy thoái về đạo đức, phong cách, lối sống… đồng thời tổ chức cho đảng viên, CBCS rèn luyện và thực hiện đúng những nội dung Cuộc vận động đề ra.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Cảnh sát cơ động trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Công an tỉnh, Tạp chí ANTT Công an tỉnh. Kịp thời đề nghị biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “người tốt”, “việc tốt”, hình ảnh đẹp của những CBCS gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ; đồng thời nhắc nhỡ, phê bình những tập thể đội, CBCS vi phạm điều lệnh, có tư thế, tác phong, ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động về thực hiện nếp sống văn hóa ứng xử Công an nhân dân tại trụ sở đơn vị, phòng tiếp công dân. Đây được xem là nhứng yếu tố thuận lợi, tích cực về ý nghĩa, mục đích của Cuộc vận động, giúp CBCS trong toàn đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung Chỉ thị 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đơn vị đã xây dựng khẩu hiệu hành động “CBCS phòng CSCĐ huấn luyện giỏi, cơ động nhanh, chiến đấu hiệu quả, mục tiêu an toàn”; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Quyết tâm lớn của CBCS phòng Cảnh sát cơ động là đưa Cuộc vận động trở thành thói quen nếp sống thường xuyên trong học tập, sinh hoạt, trong chiến đấu, công tác, nhất là trong đổi mới phong cách, xây dựng bản lĩnh chính trị, tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn minh; nâng cao một bước tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của từng CBCS trong toàn đơn vị. Đây được xem là những nội dung trọng tâm, xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng của đơn vị.

Điểm nhấn đáng chú ý trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động là Đảng ủy, Ban chỉ huy, cán bộ cốt cán định kỳ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. Hàng tháng, trong sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ, đội, sinh hoạt đoàn, hội  tổ chức đánh giá kết quả, đề ra giải pháp khắc phục, chỉ ra tồn tại, yếu kém về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh thực thi nhiệm vụ, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong công tác sinh hoạt của CBCS.

Tất cả những việc làm trên cho thấy sự quyết tâm cao của Đảng ủy, Ban chỉ huy, cán bộ cốt cán của đơn vị. Tuy nhiên để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đánh giá thực trạng thực hiện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt tại nơi cư trú; gắn với kiểm điểm việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là việc thực hiện Quy định số 136 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 23-KH/ĐUCA, ngày 31/8/2012 của Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các cấp; Quy định số 12-QĐ/ĐUCA, ngày 05/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị thuộc Công an tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hơn lúc nào hết Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị, cấp ủy các chi bộ, cán bộ cốt cán phải nêu cao tinh thần trách nhiệm thực sự là đầu tàu gương mẫu, là nòng cốt tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động, đưa các nội dung Cuộc vận động đi vào chiều sâu, vào thực tế cuộc sống chiến đấu, công tác hàng ngày của CBCS trong toàn đơn vị; tránh tư tưởng làm theo “thời vụ”, hình thức, qua loa. Nhưng vấn đề đặt ra là “Xây dựng bản lĩnh, phong cách, nhân văn”, chuẩn mực phải đi đôi với “chống” những biểu hiện sai phạm, kịp thời chủ động phát hiện, xử lý, ngăn chặn các biểu hiện, yếu tố nảy sinh trong CBCS.

Để tiếp tục duy trì thực hiện tốt Cuộc vận động đảm bảo có chiều sâu và đạt kết quả trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ phòng CSCĐ cần làm tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc đến CBCS và tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”, phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, phong trào học tập và noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền Cuộc vận động, gắn với tăng cường công tác chấn chỉnh, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND, kỷ luật, kỷ cương, chương trình, kế hoạch công tác… thường xuyên kiểm tra cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện Cuộc vận động. Kịp thời biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo để động viên tinh thần CBCS; đồng thời xử lý nghiêm số CBCS không chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, vi phạm điều lệnh CAND, nội quy, quy trình công tác.         

Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ, sự kiện trong năm. Kết hợp việc thực hiện Cuộc vận động với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 với chủ đề “Phát huy truyền thống Công an Quảng Bình anh hùng; với khẩu hiệu, hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018, phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công mỗi ngày một việc tốt vì nước, vì dân” tạo khí thế thi đua sôi nỗi, cổ vũ động viên cho CBCS ra sức lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tổ chức rà soát, xây dựng các quy định đảm bảo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, chương trình kế hoạch, ghi nhật ký công tác, quy trình công tác; xây dựng tư thế lễ tiết tác phong, đạo đức lối sống, nếp sống văn hóa, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc của mỗi một CBCS.

Thượng tá Mai Xuân Thương      

Phó Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động