Không sử dụng Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài với mục đích cá nhân

220
Ngày 24/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND Quy định về việc sử dụng và quản lý Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình.
 
 
Theo đó, Hộ chiếu là tài sản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc sử dụng, quản lý hộ chiếu phải được thực hiện theo Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan, không được gây thiệt hại đến uy tín, lợi ích của Nhà nước.

Trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý Hộ chiếu là lập sổ theo dõi việc giao, nhận Hộ chiếu đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để thất lạc, ẩm ướt, hư hại hoặc không sử dụng được; bàn giao Hộ chiếu cho cán bộ, công chức, viên chức khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài và thu lại Hộ chiếu khi kết thúc chuyến công tác; chuyển Hộ chiếu cho cơ quan quản lý Hộ chiếu mới khi người được cấp Hộ chiếu được điều chuyển công tác …

Người được cấp Hộ chiếu chỉ được sử dụng một loại Hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến công tác nước ngoài phù hợp với Quyết định cử đi công tác nước ngoài và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài; đồng thời giữ gìn, bảo quản cẩn thận Hộ chiếu trong thời gian được giao sử dụng để đi công tác; không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung ghi trong Hộ chiếu; không được cho người khác sử dụng hoặc sử dụng trái với quy định của pháp luật. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhập cảnh về Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, phải nộp lại Hộ chiếu cho cơ quan trực tiếp quản lý hộ chiếu. Khi thay đổi cơ quan làm việc, phải báo cáo cơ quan trực tiếp quản lý hộ chiếu nơi chuyển đi và chuyển đến để các cơ quan này thực hiện quản lý Hộ chiếu. Đặc biệt, không được sử dụng Hộ chiếu để đi nước ngoài với mục đích cá nhân.

Sở Ngoại vụ là cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh.

(Quang Binh Portal)