Ký kết giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc khối xây dựng lực lượng, trực thuộc, hậu cần kỹ thuật năm 2017

19

Ngày 27/2/2017,  Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 của khối xây dựng lực lượng, trực thuộc, hậu cần kỹ thuật.

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2017

 

Tại hội  nghị, các đơn vị đã thống nhất thông qua và ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi nội dung giao ước thi đua năm 2017. Trong đó, tập trung thực hiện quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác của từng đơn vị, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là khâu đột phá; Quán triệt và nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong từng đơn vị, nhất là đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Chú trọng tổ chức tốt các phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017. Các đơn vị cũng đã thể hiện quyết tâm việc thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động của trong năm là: “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Mỗi đơn vị cần phát huy tốt nội lực, đoàn kết thống nhất, xây dựng phong trào thi đua một cách sôi nổi, thiết thực, qua đó động viên, khích lệ các cán bộ chiến sỹ tại các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi  nhiệm vụ được giao.

 

Ngô Quang Văn