Ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017 khối An ninh nhân dân

54

Ngày 3/3/2017, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017 khối các đơn vị thuộc lực lượng An ninh nhân dân.

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2017 khối An ninh nhân dân

Nội dung thi đua của khối các đơn vị thuộc lực lượng An ninh nhân dân năm 2017 gồm có 12 nội dung quan trọng. Đây là những nội dung trọng tâm, cơ bản của các đơn vị trong khối  nhằm thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trong đó, nhấn mạnh phương châm “An ninh chủ động”, nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh xã hội… kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và bọn phản động. Đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tình báo, gián điệp, các loại đối tượng trên hai tuyến biên phòng. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai có hiệu quả Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”. Đấu tranh có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến địa phương; các sự kiện chính trị quan trọng, không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu quả bảo vệ bí mật nhà nước trong và ngoài lực lượng Công an. Tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương gắn với đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh kinh tế. Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài khi đến Quảng Bình lao động, học tập, du lịch và thực hiện các dự án, đầu tư, sản xuất kinh doanh. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động liên kết, tập hợp lực lượng thành lập công khai hóa các tổ chức phản động, chính trị đối lập. Nâng cao công tác điều tra, mở rộng án, không để oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; đảm bảo an ninh, an toàn các biện pháp nghiệp vụ, cung cấp đầy đủ thông tin cho công an các đơn vị, địa phương, phục vụ có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngô Quang Văn