Lấy ý kiến của CBCS và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

220

Thực hiện Kết luận số 159-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW , ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045; góp phần nâng cao chất lượng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (sau đây gọi tắt là dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng); củng cố, bồi đắp niềm tin của CBCS với Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp lòng dân. Thông qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chủ trì cuộc họp của Tiểu ban ngày 11/9/2020. Ảnh:TTXVN

Theo đó, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để CBCS và Nhân dân góp ý bao gồm:

– Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

 Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 

 Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025

– Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của CBCS và nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của CBCS và nhân dân đối với Đảng và đất nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thời gian lấy ý kiến CBCS và Nhân dân đến hết ngày 10-11-2020.

BBT