Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật An ninh mạng

33

Ban biên tập xin đăng tải nội dung dự thảo Luật An ninh mạng (bao gồm 6 Chương, 64 Điều) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Ảnh minh họa.

* Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật An ninh mạng quy định về nguyên tắc, biện pháp, nội dung công tác an ninh mạng, hoạt động bảo đảm triển khai công tác an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Đối tượng áp dụng tại dự thảo Luật này là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 7 của dự thảo Luật, gồm:

1. Sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
2. Đăng tải chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.
3. Xâm nhập, chiếm đoạt trái phép thông tin, tài liệu.
4. Tấn công mạng.
5. Khủng bố mạng.

* Theo đó, tại Chương II của dự thảo Luật quy định về các hoạt động bảo vệ an ninh mạng với các nội dung chính, như: Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia; Bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Giám sát, dự báo, ứng cứu và diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng; Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an ninh mạng và cấp phép kinh doanh dịch vụ bảo đảm an ninh mạng.

* Tại Điều 57, Chương V dự thảo Luật này đã quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Công an, như sau:

1. Bộ Công an giúp Chính phủ quản lý nhà nước về an ninh mạng trên phạm vi toàn quốc.
2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án bảo đảm an ninh mạng.
3. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng.
4. Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm mạng.
5. Bảo đảm an ninh thông tin mạng; ngăn chặn, xử lý thông tin có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.
6. Bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
7. Thực hiện quản lý nhà nước trong bảo đảm an ninh mạng đối với các sản phẩm, dịch vụ mạng; kiểm tra, đánh giá, thẩm định hoặc chỉ định tổ chức kiểm tra, đánh giá, thẩm định sự phù hợp về an ninh mạng đối với các sản phẩm, dịch vụ mạng trước khi đưa vào sử dụng trong các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, cơ quan chứa đựng bí mật nhà nước, công trình trọng yếu quốc gia.
8. Cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo đảm an ninh mạng cho các tổ chức, cá nhân.
9. Bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.
10. Tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, hệ thống thông tin của các công trình trọng yếu quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia, cơ quan chứa đựng bí mật nhà nước.
11. Quản lý về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối quốc tế; quản lý hoạt động bảo đảm an ninh mạng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet.
12. Quản lý nhà nước về giám sát an ninh mạng; cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.
13. Điều phối, ứng cứu, khắc phục sự cố an ninh mạng.
14. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng; đăng ký, chỉ định và quản lý hoạt động của tổ chức đánh giá chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an ninh mạng.
15. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng.
16. Phân công lực lượng an ninh mạng chuyên trách trực thuộc và tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
17. Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.
18. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng.

Toàn văn dự thảo Luật An ninh mạng được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an từ ngày 08/6/2017 để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

Tiêu dao