Mẫu Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

753

Để thống nhất và đáp ứng nhu cầu sử dụng Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã xây dựng mẫu Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tỷ lệ 1/9.000.000.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Bộ Công an về việc đăng tải, sử dụng bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương, Công an Quảng Bình thông báo và quán triệt đến CBCS trong toàn lực lượng Mẫu Bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Mẫu Bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tải miễn phí trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ tại địa chỉ  http://bandovn.vn/vi/page/mau-ban-do-hanh-chinh-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-181 hoặc theo menu: [Sản phẩm, dịch vụ] / [Một số mẫu sản phẩm, dịch vụ] / [Mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam]

 

         Mẫu Bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam