Một số kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” ở phòng Bảo vệ Chính trị Công an tỉnh Quảng Bình

297

Xác định thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (gọi tắt Cuộc vận động) là biện pháp trọng tâm nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới” là nội dung trọng tâm của công tác xây dựng lực lượng năm 2017, Cấp ủy phòng Bảo vệ Chính trị đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động. Nghị quyết đã nhấn mạnh yêu cầu các đội xây dựng kế hoạch, đề ra nội dung, biện pháp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Cuộc vận động. Tổ chức tốt công tác đấu tranh phòng, chống gián điệp; các đối tượng lợi dụng sự cố môi trường biển để tuyên truyền xuyên tạc tình hình, kích động nhân dân biểu tình, gây rối ANTT, chống Đảng, Nhà nước; Chi đoàn, Hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, tăng cường cơ sở, hoạt động vì an sinh xã hội…Từ khẩu hiệu hành động của Công an tỉnh “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Cấp ủy, Chỉ huy đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ căn cứ nhiệm vụ công tác để xây dựng các khẩu hiệu hành động như: “Chủ động tham mưu, văn bản kịp thời, tiết kiệm kinh phí”, “Tình hình nắm chắc, đối tượng quản chặt, xác minh kỹ lưỡng, mạng lưới chất lượng”, “Tuyến biển bình yên, đường biên đảm bảo”. Trước những thay đổi về mô hình, tổ chức bộ máy của đơn vị, Cấp ủy, Chỉ huy đã kịp thời thay đổi, bổ sung và thống nhất khẩu hiệu hành động chung của đơn vị “Nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu, đấu tranh linh hoạt”.

Bước đầu thực hiện Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động; việc học tập, rèn luyện bản lĩnh, phong cách nhân văn của người chiến sỹ CAND trở thành công việc tự giác, thường xuyên của toàn Chi bộ, Chi đoàn, Hội phụ nữ; những mặt công tác trọng tâm về chuyên môn, xây dựng lực lượng chuyển biến rõ rệt, hiệu quả thiết thực; các cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật được biểu dương, khen thưởng kịp thời; những tồn tại, khuyết điểm được rút kinh nghiệm, khắc phục sửa chữa. Ngoài ra, những chương trình công tác lớn, những mặt công tác trọng tâm luôn được phòng Bảo vệ Chính trị quan tâm tập trung thực hiện, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm. Những vụ việc nổi lên, vấn đề nổi cộm liên quan ANTT được phát hiện xử lý nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo không để mất thế chủ động, xảy ra những vụ việc bất ngờ về ANTT trên địa bàn đơn vị phụ trách.

Đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; Cấp ủy, BCH đơn vị và toàn thể CBCS đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các mô hình, có hình thức tổ chức thực hiện Cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, lôi cuốn được toàn thể CBCS tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi của CBCS giữa các đội, chi đoàn, chi hội và trong từng CBCS.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như biện pháp thực hiện Cuộc vận động chưa sinh động, nội dung chưa phong phú;  một số ít cá nhân còn mang tính bình quân chủ nghĩa, tinh thần nhiệt huyết chưa cao; quá trình tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, ban ngành địa phương còn thiếu kỷ năng giao tiếp, ứng xử; xuất hiện một số bình phẩm, chia sẻ những nội dung chưa chính xác trên mạng xã hội…

Để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động, góp phần hoàn thành tốt công tác chuyên môn, thời gian tới chúng tôi xác định thực hiện có hiệu quả một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục học tập, quán triệt sâu sắc đề cương tuyên truyền về Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các nội dung trọng tâm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chỉ huy trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Làm tốt công tác nêu gương nhất là đối với Cấp ủy, Chỉ huy các cấp; trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên coi trọng giáo dục truyền thống, xây dựng lòng yêu ngành, yêu nghề, trong đó đặc biệt coi trọng hình thức giáo dục thực tế, lấy chất lượng, hiệu quả công việc là thước đo kết quả của Cuộc vận động. Tổ chức cho đảng viên, CBCS ký cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, xây dựng các tiêu chí về phong cách người cán bộ lực lượng bảo vệ chính trị; tiêu chí về bản lĩnh chính trị tư tưởng, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa; xây dựng, bổ sung tiêu chí văn hóa công sở. Kết hợp chặt chẽ với thực hiện chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ 2015- 2020 của Tỉnh ủy về “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biến lời nói thành hành động”, các Chỉ thị số 18, 19, 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương, hành chính; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, trong chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động cần coi trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo nên sự đồng thuận cao trong toàn đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; uốn nắn những vấn đề còn tồn đọng, thiếu sót; lấy công khai, minh bạch, trong đó cán bộ chỉ huy nêu gương làm biện pháp chính để củng cố, duy trì sự đoàn kết, thống nhất của đơn vị, là cơ sở cho các hoạt động thi đua có hiệu quả.

Năm là, chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị đảm bảo mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, cám dỗ của các thế lực thù địch và tội phạm.

Sáu là, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS. Tổ chức tốt công tác kiểm tra giám sát, chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; phòng ngừa sai phạm; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đơn vị, chi bộ. Kiểm tra CBCS ở địa bàn công tác, những điều đảng viên, cán bộ Công an không được làm, nhất là đối với cán bộ trẻ trong việc quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân người nước ngoài, sử dụng mạng xã hội, tín dụng đen… kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm CBCS vi phạm về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực với nhân dân; có tư thế, lễ tiết tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm Điều lệnh CAND; đồng thời xác định trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị khi để xảy ra cán bộ, chiến sỹ vi phạm.

Trung tá, Ths Trần Đức Thủy     

Phó Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị