Một số hình ảnh hoạt động của Tổ liên gia tự quản xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa

225
Các đồng chí tổ trưởng tổ liên gia tự quản phản ánh tình hình ANTT với Ban CA xã Hương Hóa.
Các đồng chí tổ trưởng tổ liên gia tự quản phản ánh tình hình ANTT với Ban CA xã Hương Hóa.

 

Một buổi sinh hoạt tổ liên gia tự quản tại xã Hương Hóa.Một buổi sinh hoạt tổ liên gia tự quản tại xã Hương Hóa.

 

Sinh hoạt tổ liên gia tự quản tại xã Hương Hóa.
Sinh hoạt tổ liên gia tự quản tại xã Hương Hóa.
Tuần tra giữ gìn ANTT thôn xóm.
Tuần tra giữ gìn ANTT thôn xóm.
Các thành viên tổ liên gia tự quản phối hợp với Ban CA xã Hương Hóa tuần tra giữ gìn ANTT.
Các thành viên tổ liên gia tự quản phối hợp với Ban CA xã Hương Hóa tuần tra giữ gìn ANTT.

Thực hiện: Xuân Hoài