Nguyện không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể(*)

146

Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

– Kính thưa Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia Cao cấp, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
– Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,
– Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh,

Sau một buổi học tập, quán triệt chuyên đề, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đổi mới, Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bằng tất cả tấm lòng thành kính với Bác Hồ kính yêu và trách nhiệm của mình đã trình bày một cách có hệ thống những nội dung chủ yếu, cốt lõi của chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó, giúp các đại biểu, toàn thể Hội nghị và cán bộ, đảng viên trong tỉnh hiểu sâu sắc thêm về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Các đồng chí tham dự Hội nghị đã tập trung lắng nghe, tiếp thu, nắm vững những vấn đề cơ bản, cốt lõi của Chuyên đề, trên cơ sở đó để chỉ đạo học tập, quán triệt và vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị, ngành mình sau này.

Theo báo cáo nhanh của Ban Tổ chức Hội nghị, cùng thời điểm với việc học tập tại Hội trường hôm nay, có 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, có 619 tổ chức cơ sở đảng, với 1.729 điểm đã đồng loạt tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Tỷ lệ đảng viên trong toàn tỉnh học tập, quán triệt chỉ thị đạt 98%. Đảng bộ có tỷ lệ đảng viên học tập cao nhất đạt 99,75%. Tất cả các Đảng bộ đã tổ chức học tập quán triệt chuyên đề một cách nghiêm túc, trách nhiệm, với ý thức tự giác cao.

Riêng đối với một số địa phương bị ngập lụt do đợt mưa lũ vừa qua có một số cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên chưa học tập được, Thường trực Tỉnh uỷ giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có kế hoạch cụ thể để tổ chức học tập bổ sung, bảo đảm cho mọi cán bộ, đảng viên đều được tiếp thu học tập, quán triệt nghiêm túc Chuyên đề này.

Qua học tập, quán triệt, với tình cảm sâu nặng và lòng kính trọng của mỗi cán bộ, đảng viên đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta có thêm những nhận thức mới, quyết tâm mới để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết khác của Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện trong mọi mặt hoạt động và công tác của các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể cũng như trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

– Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,
– Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh,

Theo hướng dẫn của Trung ương, trong năm 2016, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ; không lý thuyết, không nói suông, không chung chung, hình thức.

Trong thực hiện, cần phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật. Phải gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và với mỗi một cán bộ, đảng viên. Việc không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành với kết quả không cao cũng được xem là chưa nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Để việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành, các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

(1)  Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần tiếp tục nhận thức rõ mục đích, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2016 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Việc học tập, quán triệt phải chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; trong đó, trước hết là phải đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức trong Đảng bộ, chi bộ, từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội về học tập và làm theo; động viên, khuyến khích mỗi người tự giác, tự mình học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, trong công việc tập thể và cộng đồng xã hội; tạo cho mọi người nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải bám sát hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2016 của Trung ương và của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân, làm chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

(2). Cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội; gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chú trọng cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức vào sinh hoạt hằng tháng của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác học tập và làm theo.

Đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Cùng với việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2016 “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các cấp, các ngành phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Trong đó, trọng tâm trước mắt, phải tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực để dốc sức hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, đặc biệt là khẩn trương có các giải pháp tích cực để khắc phục khó khăn, từng bước ổn định đời sống nhân dân sau sự cố môi trường biển. Khẩn trương thực hiện chính sách bồi thường cho ngư dân bảo đảm khách quan, minh bạch, công bằng, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, không bỏ sót. Mặt khác, phải tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp nhân dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả của các trận mưa lũ vừa qua. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc nổi lên ở địa phương, đơn vị.

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ở đâu xa, mà phải thực sự bắt đầu từ những công việc thường nhật của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì thế, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, làm bất cứ công tác gì cũng phải tỏ rõ vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, trau dồi năng lực chuyên môn, phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm cá nhân, triển khai thật tốt nhiệm vụ được phân công trên từng cương vị công tác, đó là hành động cụ thể nhất, thiết thực nhất để làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

(3) Các cơ quan tuyên truyền, báo chí của tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả về những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình. Nghiên cứu nâng cao chất lượng các chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Bình; tìm tòi những cách thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân, từng bước xây dựng xã hội học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Thưa toàn thể đồng chí, đồng bào,

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung, của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi” nói riêng. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị – xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Với lòng kính trọng và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần, trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân và trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà hãy biến những tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu thành ý chí, hành động cách mạng thiết thực. Chúng ta nguyện không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng việc làm cụ thể, đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia Cao cấp, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã giành thời gian về Quảng Bình để giới thiệu nội dung chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Xin kính chúc Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

Cảm ơn các đồng chí đã về dự Hội nghị. Cảm ơn Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Hội nghị truyền hình trực tiếp chương trình sinh hoạt chuyên đề trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Đến đây, tôi xin bế mạc Hội nghị. Chúc các đồng chí, đồng bào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

 

Xin trân trọng cảm ơn.

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút từ trong bài phát biểu.

 

                                                                                      (Nguồn Báo QB)