Nhất trí cần thiết ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

173

Uỷ ban QP và AN cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật; tán thành với tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật vì đã thể hiện được khái quát, đầy đủ, thống nhất với nội dung dự thảo Luật, phù hợp với mục tiêu xây dựng Luật.

Sáng 1/10, tại phiên họp toàn thể lần thứ 17 của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (QP và AN) thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, trình bày báo cáo thẩm tra, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban QP và AN cho biết, Uỷ ban QP và AN cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật; tán thành với tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật vì đã thể hiện được khái quát, đầy đủ, thống nhất với nội dung dự thảo Luật, phù hợp với mục tiêu xây dựng Luật.

Uỷ ban QP và AN cũng cơ bản nhất trí bố cục của dự thảo Luật vì đáp ứng yêu cầu của một văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp để bảo đảm cân đối, lôgic giữa các chương, điều của dự thảo, phù hợp với mục tiêu xây dựng Luật.

Uỷ ban QP và AN cũng thống nhất với quy định về chức năng, vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đề nghị làm rõ hơn vị trí “nòng cốt trong lực lượng quần chúng tham gia  bảo vệ ANTT ở cơ sở và các hoạt động “tham gia phối hợp”, “hỗ trợ” để xác định rõ hơn về vị trí, chức năng, địa vị pháp lý của lực lượng, bảo đảm phù hợp với quan điểm của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời làm căn cứ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối liên hệ công tác, các chế độ, chính sách, điều kiện bảo đảm hoạt động khi thực hiện Luật.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh trình bày báo cáo thẩm tra

Uỷ ban QP và An ninh cũng cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo Luật về tuyển chọn, bố trí, sử dụng lực lượng bảo tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; thống nhất với quy định huy động lực lượng thực hiện bảo vệ ANTT ở cơ sở như dự thảo Luật.

“Uỷ ban QP và AN nhận thấy, việc bố trí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là nội dung quan trọng, Luật cần phải có những quy định chặt chẽ về những nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật, đảm bảo khả thi” – Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Về chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cho biết, có một số ý kiến đề nghị rà soát, chỉ quy định một số điều kiện, chế độ, chính sách thực sự cần thiết, có lộ trình cụ thể, phù hợp với khả năng bố trí kinh phí của từng địa phương, nhất là các địa phương khó khăn, đồng thời nghiên cứu quy định một số chính sách xã hội hoá nguồn lực để bảo đảm, hỗ trợ hoạt động của lực lượng này.

Uỷ ban QP và AN đề nghị rà soát các quy định về chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giảm chi ngân sách nhà nước nhưng không làm giảm chế độ chính sách đối với lực lượng này trên cơ sở huy động nguồn lực của xã hội kết hợp với hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Thu Thuỷ