Phấn đấu cải thiện thứ bậc xếp hạng Chỉ số PCI Quảng Bình nằm trong nhóm hạng từ 20 – 30 của cả nước

53

Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2017.

 

Ảnh minh họa.

Theo đó, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính, quyết tâm cải thiện nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đặc biệt là thứ hạng của 10 chỉ số thành phần. Đặc biệt, các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục phát huy những chỉ số thành phần tăng điểm, tăng thứ hạng; nỗ lực cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp và giảm điểm; phấn đấu đưa 02 chỉ số (Chi phí gia nhập thị trường/Tính minh bạch) vào nhóm Rất tốt, 04 chỉ số (Chi phí thời gian/Chi phí không chính thức/Hỗ trợ doanh nghiệp/Thiết chế pháp lý) vào nhóm Tốt, 04 chỉ số (Tiếp cận đất đai/Cạnh tranh bình đẳng/Tính năng động/Đào tạo lao động) vào nhóm Khá, đưa Chỉ số PCI Quảng Bình cải thiện thứ bậc xếp hạng nằm trong nhóm hạng từ 20 – 30 của cả nước.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, thời gian tới, các cấp, các ngành và địa phương chỉ đạo triển khai có hiệu quả 08 nhóm giải pháp về tổ chức triển khai thực hiện; cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm tối đa thời gian, chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; nâng cao tính minh bạch về các cơ chế, chính sách, các quy hoạch của tỉnh, địa phương và của ngành, các thủ tục hành chính…; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, quảng bá, giới thiệu xúc tiến đầu tư; xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo tập huấn về PCI, Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) đến các sở, ngành, địa phương nhằm nâng cao nhận thức và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu PCI, DDCI; tích cực tuyên truyền một cách sâu rộng, bài bản, nâng cao hiệu quả, hiệu ứng của các kênh tuyên truyền về PCI, DDCI…

Kế hoạch nhằm tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, nỗ lực cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo.

 

(Quang Binh Portal)