Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

1255

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/1016 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”, ngày 12/01/2017, Bộ Công an đã chính thức phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ngay sau đó, cuộc vận động đã được Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND trên toàn quốc nhiệt tình hưởng ứng và nhanh chóng tổ chức thực hiện sâu rộng.

Ở tỉnh Quảng Bình, ngày 16/01/2017, Công an tỉnh đã có Kế hoạch số 109/KH-CAT-PX15 tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ngày 16/02/2017, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã có Kế hoạch số 72/KH-PC52 tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong toàn thể đơn vị. Ngày 21/02/2017 tại lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động, các đội nghiệp vụ đã tiến hành ký giao ước thi đua với những nội dung, biện pháp cụ thể để thực hiện nghiêm túc, thắng lợi cuộc vận động này.

Việc thực hiện Cuộc vận động nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hoá, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ CAND, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Bộ trưởng Bộ Công an.

Có thể khẳng định, phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng là bước đi cần thiết trong bối cảnh hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng lực lượng…tạo ra những chuyển biến mới trong công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, phức tạp của công tác Công an trong tình hình mới, để đảm bảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nói chung, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình và phòng Cảnh sát truy nã tội phạm nói riêng luôn giữ vững bản chất cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, vấn đề tiên quyết hiện nay là phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là cấp ủy, thủ trưởng đơn vị với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hoá, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân…

 Nhằm góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, hoàn thành mục tiêu đề ra, với chức năng và nhiệm vụ của mình, theo chúng tôi lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, gắn việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Ghi sổ vàng lập công, mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân”; cuộc vận động “Xây dựng người Công an Quảng Bình văn hóa, gắn bó mật thiết với nhân dân”, “Học tập, noi theo tấm gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”; chương trình hành động “Xây dựng phong cách người CSND vì nhân dân phục vụ”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong CAND giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và khẩu hiệu hành động năm 2017 “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Thứ hai, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm; tuyên truyền về các gương điển hình của lực lượng Cảnh sát truy nã trong thực hiện công tác chuyên môn và Cuộc vận động nhằm tạo sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Thứ ba, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác đảm bảo an ninh quốc gia; phòng, chống tội phạm; Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Nâng cao hiệu quả công tác truy nã trong tình hình mới”; triển khai thực hiện Thông tư số 36/2015/TT-BCA ngày 28/7/2015 của Bộ Công an quy định về công tác truy nã trong Công an nhân dân và các thông tư, quy định có liên quan đến công tác truy nã, truy tìm.

– Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, cần tổ chức để các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc; xây dựng phong cách, văn hoá ứng xử; làm tốt công tác dân vận, đảm bảo mỗi cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát truy nã tội phạm là địa chỉ tin cậy của nhân dân trong công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Thứ tư, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị và các đồng chí Đội trưởng, Đoàn viên, Hội viên trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đưa nội dung lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” vào Nghị quyết hàng tháng của chi bộ; cán bộ, chiến sỹ đề ra nội dung, biện pháp thiết thực; tham gia đóng góp ý kiến lẫn nhau về phong cách, lối sống, từ đó tạo cơ chế giám sát chặt chẽ; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, hình ảnh đẹp của những cán bộ, chiến sĩ gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ; đồng thời, nhắc nhở, phê bình tập thể, cán bộ, chiến sĩ vi phạm điều lệnh, thiếu bản lĩnh, có tư thế, tác phong ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và công dân…

Thứ năm, các đội nghiệp vụ chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ, Đoàn viên, Hội viên thực hiện nghiêm túc; lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” làm tiêu chí bình xét thi đua hàng năm.

Trung tá, Ths Hoàng Tiểu Phương        

Đội trưởng, phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm