Phòng Tham mưu triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

145

Ngày 22/02/21017, Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”.

Đại diện các đội nghiệp vụ của Phòng Tham mưu ký kết giao ước thi đua

Sau khi được quán triệt những nội dung cơ bản của kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”, Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã tổ chức cho đại diện các đội nghiệp vụ ký kết thi đua với những nội dung chủ yếu như: Tiếp tục tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các mặt công tác công an; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác gắn với việc hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện; xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan tham mưu với các đơn vị nghiệp vụ trong công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin và xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án công tác; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận về công tác tham mưu, gắn công tác tham mưu với công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ lãnh đạo chỉ huy… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngô Quang Văn