Quảng Bình triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

75
Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1475/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7683/VPCP-KSTT ngày 14/8/2018 về nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên Hợp quốc. 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 – 2019; đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên những dịch vụ công thiết yếu.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh triển khai hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó bảo đảm chỉ có một Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh tập trung, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khai thác và sử dụng; Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng hiệu quả Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành (QLVB&ĐH), không sử dụng văn bản giấy trong tham mưu, xử lý, luân chuyển văn bản nội bộ tại cơ quan; lập danh sách các đơn vị triển khai mới Phần mềm QLVB&ĐH; xây dựng kế hoạch phối hợp cài đặt, cấu hình và tập huấn sử dụng Phần mềm QLVB&ĐH, chứng thư số.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Vụ Hành chính – Văn phòng Chính phủ tiến hành thử nghiệm và vận hành chính thức gửi, nhận văn bản điện tử giữa UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ trên trục liên thông văn bản Quốc gia; tham mưu xây dựng lộ trình, danh sách các loại văn bản gửi, nhận trên Phần mềm QLVB&ĐH, không sử dụng văn bản giấy.

Mặt khác, các sở, ban, ngành liên quan tham mưu ban hành văn bản quy định quản lý, gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; rà soát, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng chính quyền điện tử, bổ sung vào bảng đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tổ chức tuyên truyền Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình sử dụng, ứng dụng Phần mềm QLVB&ĐH; định kỳ kiểm tra và báo cáo kịp thời UBND tỉnh các trường hợp không triển khai hoặc triển khai ứng dụng không hiệu quả Phần mềm QLVB&ĐH; tổ chức kiểm tra, rà soát đảm bảo Mạng Truyền số liệu chuyên dùng hoạt động thông suốt, ổn định đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Ngoài ra, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí kinh phí triển khai Trục liên thông văn bản của tỉnh, đảm bảo kết nối Trục liên thông văn bản Quốc gia và mua sắm tập trung trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên quy mô toàn tỉnh…

Theo Quangbinh portal