Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 07 luật liên quan đến Công an nhân dân

158

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 07 luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Ảnh minh họa.

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình trân trọng giới thiệu chung về 07 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Luật Quản lý thuế năm 2019; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Kiến trúc năm 2019; Luật Giáo dục năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.

1. Luật Thi hành án hình sự năm 2019: Luật có 207 điều, được quy định thành 16 chương:

Chương I (Những quy định chung) có 10 điều, từ Điều 1 đến Điều 10; Chương II (Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự) có 11 điều, từ Điều 11 đến Điều 21; Chương III (Thi hành án phạt tù), có 55 điều, được chia thành 04 mục; Chương IV (Thi hành án tử hình) có 07 điều, từ Điều 77 đến Điều 83; Chương V (Thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ) có 23 điều, được chia thành 03 mục; Chương VI (Thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế) có 11 điều, được chia thành 02 mục; Chương VII (Thi hành án phạt trục xuất) có 07 điều, từ Điều 118 đến Điều 124; Chương VIII (Thi hành án phạt tước một số quyền công dân), có 04 điều, từ Điều 125 đến Điều 128; Chương IX (Thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định) có 03 điều, từ Điều 129 đến Điều 131; Chương X (Thi hành biện pháp tư pháp) có 26 điều, được chia thành 03 mục; Chương XI (Thi hành án đối với pháp nhân thương mại) có 09 điều (từ Điều 158 đến Điều 166); Chương XII (Kiểm sát thi hành án hình sự) có 03 điều, từ Điều 167 đến Điều 169; Chương XIII (Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự) có 06 điều, từ Điều 170 đến Điều 175; Chương XIV (Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự) có 18 điều, được chia thành 02 mục; Chương XV (Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước trong quản lý công tác thi hành án hình sự) có 10 điều, từ Điều 194 đến Điều 205; Chương XVI (Điều khoản thi hành) có 02 điều, Điều 206 và Điều 207.

2. Luật Quản lý thuế năm 2019: Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 gồm 17 chương, 152 điều, trong đó kết cấu lại, bổ sung 03 chương mới (Chương II, Chương X và Chương XII):

Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 13); Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế (từ Điều 14 đến Điều 29); Chương III: Đăng ký thuế (từ Điều 30 đến Điều 41); Chương IV: Khai thuế, tính thuế (từ Điều 42 đến Điều 48); Chương V: Ấn định thuế (từ Điều 49 đến Điều 54); Chương VI: Nộp thuế (từ Điều 55 đến Điều 65); Chương VII: Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (từ Điều 66 đến Điều 69); Chương VIII: Thủ tục hoàn thuế (từ Điều 70 đến Điều 77); Chương IX: Không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế; khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (từ Điều 78 đến Điều 88) bao gồm 03 mục; Chương X: Áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử (từ Điều 89 đến Điều 94); Chương XI: Thông tin người nộp thuế (từ Điều 95 đến Điều 100); Chương XII: Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, làm thủ tục hải quan (từ Điều 101 đến Điều 106); Chương XIII: Kiểm tra thuế, thanh tra thuế (từ Điều 107 đến Điều 123) bao gồm 04 mục; Chương XIV: Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế (từ Điều 124 đến Điều 135); Chương XV: Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế (từ Điều 136 đến Điều 146) bao gồm 02 mục; Chương XVI: Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện (từ Điều 147 đến Điều 149); Chương XVII: Điều khoản thi hành (từ Điều 150 đến Điều 152).

3. Luật Đầu tư công năm 2019: Luật Đầu tư công gồm có 06 chương, 101 điều:

Chương I. Những quy định chung, gồm 16 điều (từ Điều 1 đến Điều 16); Chương II. Chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công, có 02 mục, 29 điều(từ Điều 17 đến Điều 45); Chương III. Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công, có 02 mục, 18 điều(từ Điều 46 đến Điều 63); Chương IV. Thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công, có 02 mục, 14 điều (từ Điều 64 đến Điều 77); Chương V. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công, gồm 21 điều (từ Điều 78 đến Điều 98); Chương VI. Điều khoản thi hành, gồm 03 điều (từ Điều 99 đến Điều 101).

4. Luật Kiến trúc năm 2019: Luật kiến trúc được bố cục thành 5 chương và 41 điều:

Chương I. Những quy định chung: gồm 9 điều (từ Điều 1 đến Điều 9); Chương II. Quản lý kiến trúc: Gồm 9 điều (từ Điều 10 đến Điều 18); Chương III. Hành nghề kiến trúc: Gồm 3 mục và 18 điều (từ Điều 19 đến Điều 35); Chương IV. Quản lý nhà nước về kiến trúc: Gồm 3 điều (từ Điều 36 đến Điều 38); Chương V. Điều khoản thi hành: Gồm 3 điều (từ Điều 39 đến Điều 41).

5. Luật Giáo dục năm 2019: Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 (Luật Giáo dục năm 2019) gồm 9 chương, 115 điều:

Chương I. Những quy định chung, gồm 22 điều (từ Điều 1 đến Điều 22); Chương II. Hệ thống giáo dục quốc dân, gồm 02 mục (từ Điều 23 đến Điều 46); Chương III. Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác, gồm 02 mục (từ Điều 47 đến Điều 65); Chương IV. Nhà giáo, gồm 04 mục (từ Điều 66 đến Điều 79); Chương V. Người học, gồm 02 mục (từ Điều 80 đến Điều 88); Chương VI. Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục, gồm 06 điều (từ Điều 89 đến Điều 94); Chương VII. Đầu tư và tài chính trong giáo dục, gồm 09 điều (từ Điều 95 đến Điều 103); Chương VIII. Quản lý nhà nước về giáo dục, gồm 03 mục (từ Điều 104 đến Điều 112); Chương IX. Điều khoản thi hành, gồm 03 điều (từ Điều 113 đến Điều 115).

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sở hữu trí tuệ: Luật gồm 04 điều, cụ thể như sau:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Điều 2: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Điều 3: Hiệu lực thi hành; Điều 4: Quy định chuyển tiếp.

7. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 gồm có 07 chương, 36 điều:

Chương I. Những quy định chung, Gồm 05 điều (từ Điều 1 đến Điều 5); Chương II. Biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia, Gồm 09 điều (từ Điều 6 đến Điều 14); Chương III. Biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia, Gồm 06 điều (từ Điều 15 đến Điều 20); Chương IV. Biện pháp giảm tác hại của rượu, bia, Gồm 05 điều (từ Điều 21 đến Điều 25); Chương V. Điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia, Gồm 03 điều (từ Điều 26 đến Điều 28); Chương VI. Quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia, Gồm 06 điều (từ Điều 29 đến Điều 34); Chương VII. Điều khoản thi hành, Gồm 02 điều (Điều 35 và Điều 36).

Tiêu Dao