Quy định mới về việc cấp, đổi bằng lái xe

1339

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 80/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Bộ đưa ra phương án đơn giản hóa đối với thủ tục cấp mới, cấp lại, đổi giấy phép lái xe như sau:

 1. Thủ tục Cấp mới Giấy phép lái xe (B-BGT-285183-TT)

– Nội dung 1: Thành phần hồ sơ phải nộp, bỏ: Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nội dung 2: Bỏ yêu cầu thông tin trong mẫu đơn gồm: ngày sinh, giới tính, hộ khẩu, số Chứng minh nhân dân và ngày cấp trong mẫu đơn và mẫu bản khai…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn; thay thế các thông tin có liên quan đến cá nhân công dân trong giấy chứng nhận sức khỏe.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ, thay thế các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe (B-BGT-285191-TT)

– Nội dung 1: Thành phần hồ sơ phải nộp, bỏ: Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nội dung 2: Bỏ yêu cầu thông tin trong mẫu đơn gồm: ngày sinh, giới tính, hộ khẩu, số Chứng minh nhân dân và ngày cấp trong, mẫu đơn và mẫu bản khai…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn; thay thế các thông tin có liên quan đến cá nhân công dân trong giấy chứng nhận sức khỏe.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ, thay thế các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Đổi Giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp (B-BGT-285197-TT)

– Nội dung 1: Thành phần hồ sơ phải nộp, bỏ: Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nội dung 2: Bỏ yêu cầu thông tin trong mẫu đơn gồm: ngày sinh, giới tính, hộ khẩu, số Chứng minh nhân dân và ngày cấp trong mẫu đơn và mẫu bản khai…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn; thay thế các thông tin có liên quan đến cá nhân công dân trong giấy chứng nhận sức khỏe.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ, thay thế các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp (B-BGT-285198-TT)

– Nội dung 1: Thành phần hồ sơ phải nộp, bỏ: Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nội dung 2: Bỏ yêu cầu thông tin trong mẫu đơn gồm: ngày sinh, giới tính, hộ khẩu, số Chứng minh nhân dân và ngày cấp trong mẫu đơn và mẫu bản khai…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn; thay thế các thông tin có liên quan đến cá nhân công dân trong giấy chứng nhận sức khỏe.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ, thay thế các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Đổi giấy phép lái xe quân sự do ngành Công an cấp (B-BGT-285199-TT)

– Nội dung 1: Thành phần hồ sơ phải nộp, bỏ: Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nội dung 2: Bỏ yêu cầu thông tin trong mẫu đơn gồm: ngày sinh, giới tính, hộ khẩu, số Chứng minh nhân dân và ngày cấp trong mẫu đơn và mẫu bản khai…, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn; thay thế các thông tin có liên quan đến cá nhân công dân trong giấy chứng nhận sức khỏe.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ, thay thế các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe quốc tế (B-BGT-285208-TT)

Nội dung: Bỏ các thông tin về: ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch;… trong mẫu đơn và bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn; thay thế các thông tin có liên quan đến cá nhân công dân trong giấy chứng nhận sức khỏe.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ, thay thế các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế (B-BGT-285209-TT)

Nội dung: Bỏ các thông tin về: ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch;… trong mẫu đơn và bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn; thay thế các thông tin có liên quan đến cá nhân công dân trong giấy chứng nhận sức khỏe:

Trong quá trình thực hiện việc bỏ, thay thế các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng (B-BGT-285307-TT)

– Nội dung 1: Thành phần hồ sơ phải nộp bỏ: Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nội dung 2: Bỏ yêu cầu thông tin trong mẫu đơn gồm: ngày sinh, giới tính, hộ khẩu, số Chứng minh nhân dân và ngày cấp… trong mẫu đơn và mẫu bản khai, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Đổi, cấp lại chng chỉ bồi dưỡng kiến thc về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng (B-BGT-285308-TT)

– Nội dung 1: Thành phần hồ sơ phải nộp bỏ: Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

– Nội dung 2: Bỏ yêu cầu thông tin trong mẫu đơn gồm: ngày sinh, giới tính, hộ khẩu, số Chứng minh nhân dân và ngày cấp… trong mẫu đơn và mẫu bản khai, bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (B-BGT-285277-TT)

Nội dung: Bỏ các thông tin về: số Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; ngày cấp; nơi cấp;… và bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Cấp lại Giấy chng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất (B-BGT-285281-TT)

– Nội dung: Bỏ các thông tin liên quan đến cá nhân công dân và bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Cấp Giấy chng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (B-BGT-285285-TT)

Nội dung: Bỏ các thông tin liên quan đến cá nhân công dân và bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Xóa số đăng ký xe máy chuyên dùng (B-BGT-285288-TT)

Nội dung: Bỏ các thông tin liên quan đến cá nhân công dân và bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Đổi chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông (B-BGT-285153 -TT)

Nội dung: Bỏ một số thông tin sau trong mẫu đơn: ngày sinh; nơi sinh; quốc tịch; số chứng minh nhân dân … và bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh.

 1. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ Thẩm tra viên an toàn giao thông (B-BGT-285152-TT)

Nội dung: Bỏ một số thông tin sau trong mẫu đơn: ngày sinh; nơi sinh; quốc tịch; số chứng minh nhân dân… và bổ sung số định danh cá nhân vào mẫu đơn.

Trong quá trình thực hiện việc bỏ các thông tin trên phải giữ lại các trường thông tin về: họ, chữ đệm và tên khai sinh./.

 

Tiêu Dao