Rút ngắn 10% thời gian hẹn trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn được pháp luật quy định

186
Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 4076/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh Quảng Bình năm 2017.
Theo đó, các cấp, các ngành và địa phương tập trung thực hiện quy trình đánh giá tác động đối với quy định về TTHC được phân cấp; rà soát các văn bản quy định về TTHC được ban hành không đúng thẩm quyền để bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ theo quy định; cập nhật kịp thời các TTHC trình UBND tỉnh công bố; xử lý, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền công bố chuẩn hóa TTHC được phát hiện có nội dung công bố chưa “đầy đủ, chính xác, kịp thời”. Bên cạnh đó, các ngành, đơn vị liên quan đăng tải công khai trên mạng internet TTHC đã được cơ quan có thẩm quyền công bố; tổ chức niêm yết TTHC đã được công bố tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ; tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết TTHC; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương Nhà nước trong giải quyết TTHC. Đặc biệt, các cấp, các ngành và địa phương tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết TTHC nhằm rút ngắn 10% thời gian hẹn trả kết quả và giải quyết TTHC so với thời hạn được pháp luật quy định, đồng thời phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện liên thông TTHC để gửi thông tin, luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, góp phần rút ngắn thời gian và giảm thành phần hồ sơ phải nộp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra, các ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính Nhà nước trong quá trình giải quyết TTHC; thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và thực hiện quy định hành chính; tổng hợp các quy định về TTHC còn vướng mắc, bất cập, phiền hà; thực hiện rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải tiến TTHC theo hướng dẫn; đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm về thực hiện kiểm soát TTHC…

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành chuyên môn trực thuộc, Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch để xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017 của đơn vị, địa phương trước ngày 31/01/2017; trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác cải cách TTHC theo yêu cầu tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định về TTHC; đồng thời giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ kiểm soát TTHC, xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính còn lại theo kế hoạch tổng thể giai đoạn 2016-2020.

Theo QuangBinh Portal