Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND – Là nhiệm vụ then chốt để xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng lớn mạnh

3982

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nhằm góp phần xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình vững mạnh toàn diện được Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong năm 2017-Năm của công tác XDLL. Đây được xem là nền tảng, là yếu tố then chốt làm nên sức mạnh để lực lượng CAND nói chung, Công Quảng Bình nói riêng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc chính quy, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ đối với CBCS Công an nói chung và CBCS Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chỉnh huấn, chỉnh quân. Với tinh thần đó, hàng năm, Lãnh đạo Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc công tác điều lệnh CAND mà trọng tâm là tổ chức thực hiện Chỉ thị 03/CT – BCA của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Trong năm 2017, việc triển khai Chỉ thị 03 được chỉ đạo lồng ghép với việc học tập chuyên đề về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Chống suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và  đưa cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” đi vào thực chất.

 

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh của CBCS tại trụ sở Công an tỉnh.

Xác định siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh có ý nghĩa then chốt góp phần xây dựng Công an Quảng Bình ngày càng vững mạnh toàn diện, Cơ quan thường trực về điều lệnh CAND đã tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch tổ chức kiểm tra và chấn chỉnh công tác chấp hành điều lệnh của CBCS. Tham mưu xây dựng và ký ban hành nội quy vào ra trụ sở cơ quan; thông báo số 1, số 2 về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện Cuộc vận động; công văn nhắc nhở việc tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của CBCS, cộng tác viên WEB… gửi Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở đó, hàng ngày, cán bộ điều lệnh tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, chế độ công tác, kỷ luật hội họp, học tập, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc làm việc với nhân dân; việc ghi nội dung và phê duyệt, đánh giá kết quả nhật ký công tác của chỉ huy các cấp; chấn chỉnh trật tự nội vụ tại phòng làm việc, phòng tiếp dân của các đơn vị, địa phương và nơi ở của CBCS; chế độ trực chỉ huy, trực chiến đấu, công tác quản lý tài liệu, vũ khí, CCHT; việc sử dụng trang phục, lễ tiết, tác phong, thời gian làm việc của CBCS.v.v. Kết quả kiểm tra định kỳ hàng tháng báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh đồng thời gửi thông báo bằng văn bản về Công an các đơn vị, địa phương. Nhờ quyết liệt trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh mà tư thế, lễ tiết tác phong của CBCS Công an Quảng Bình đã có những thay đổi rõ rệt. Các đơn vị, địa phương và CBCS cơ bản đã tự giác chấp hành nghiêm túc các chế độ công tác, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu, nội vụ cơ quan đơn vị sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chỉ huy và CBCS được phân công, phân cấp rõ ràng. Tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS khi giao tiếp, ứng xử, giải quyết công việc với nhân dân có chuyển biến tích cực. Tình trạng hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, quan liêu với nhân dân, vi phạm kỷ luật của CBCS đã giảm rõ rệt. Tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của mỗi CBCS ngày càng được nâng cao.

 

Kiểm tra điều lệnh CAND tại đơn vị cơ sở

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh vẫn còn một số hạn chế. Đó là, chỉ huy Công an một số đơn vị, địa phương chưa thực sự gương mẫu để là tấm gương cho cán bộ chiến sĩ noi theo. Tư thế, lễ tiết, tác phong, sử dụng trang phục, giờ giấc, kỷ luật hội họp, trật tự nội vụ, việc ghi sổ nhật ký công tác của một bộ phận không ít CBCS  chưa nghiêm túc. Hoạt động của tổ điều lệnh Công an các đơn vị, địa phương còn thụ động, thờ ơ, nhiều đồng chí chưa nắm rõ về công tác điều lệnh, rất yếu về chuyên môn nên khó khăn cho công tác kiểm tra và hướng dẫn CBCS thực hiện. v.v.

Chúng ta đều biết, trong lực lượng CAND, kỷ luật, kỷ cương luôn là nền tảng của sức mạnh, là cội nguồn của sự trưởng thành. Có chấp hành nghiêm điều lệnh, thực hiện nghiêm quy chế, lãnh đạo đơn vị có gương mẫu, công bằng, cán bộ có chuyên cần, trách nhiệm thì nội bộ mới đoàn kết, mệnh lệnh người chỉ huy ban ra mới được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, công việc mới thông suốt, đơn vị mới mạnh. Nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng và bức thiết hơn trong tình hình hiện nay, do vậy, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc chính quy, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ được xem là cơ sở, tiêu chí để bình xét, đánh giá thi đua hàng năm của tập thể, cá nhân, từng bước đưa việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ ngày càng đi vào nề nếp và hiệu quả.

 

Kiểm tra chế độ canh gác, bảo vệ mục tiêu tại các trụ sở chính.

 

          Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lường, đặt ra nhiệm vụ xây dựng lực lượng đối với Công an Quảng Bình hết sức nặng nề. Vì vậy, Công an Quảng Bình tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa mạnh mẽ hơn, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; phong trào thi đua ghi sổ vàng lập công “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân” và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS. Tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh CAND và xử lý nghiêm túc đối với những trường hợp sai phạm qui trình, quy chế công tác, có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS. Đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đặc biệt, từng cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc”, đó chính là những yếu tố tiên quyết nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần tích cực xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

 

                                                                                      TH