Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

62
Chính phủ mới ban hành Nghị định số 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Ảnh minh họa.

 

Nghị định số 175/2016/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 4 về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:
Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh, trừ các doanh nghiệp quy định tại Điều 51 Nghị định này.
Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không đúng với nội dung được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp Luật.”
Sửa đổi khoản 1 Điều 5 về điểm kinh doanh như sau:
Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) chỉ được phép tổ chức các trò chơi điện tử có thưởng tại một Điểm kinh doanh duy nhất được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp Luật.”
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 về quản lý thiết bị trò chơi như sau:
Các máy trò chơi điện tử có thưởng được sử dụng trong Điểm kinh doanh phải là máy mới 100%, có thông số kỹ thuật do nhà sản xuất máy trò chơi điện tử có thưởng công bố và đã được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp chứng nhận kiểm định;
Tỷ lệ trả thưởng cố định tối thiểu đối với các máy giật xèng là 90% (đã bao gồm giải thưởng tích lũy) và được cài đặt sẵn trong máy. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tỷ lệ trả thưởng phải đảm bảo tỷ lệ trả thưởng không thấp hơn tỷ lệ trả thưởng tối thiểu theo quy định, doanh nghiệp phải làm thủ tục kiểm định lại trước khi đưa máy vào sử dụng và phải quy định cụ thể tỷ lệ trả thưởng trong Thể lệ trò chơi.”
Sửa đổi khoản 1 và khoản 6 Điều 14 về Mua, tái xuất và tiêu hủy đồng tiền quy ước, thiết bị trò chơi như sau:
Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh và doanh nghiệp quy định tại Điều 51 Nghị định này được phép mua các đồng tiền quy ước, máy trò chơi điện tử có thưởng. Việc mua, nhập khẩu các đồng tiền quy ước, máy trò chơi điện tử có thưởng thực hiện theo quy định của pháp Luật về xuất khẩu, nhập khẩu, quy định của pháp Luật có liên quan, quy định của Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình sử dụng nếu các máy trò chơi điện tử có thưởng bị hư hỏng hoặc cần bảo dưỡng định kỳ, doanh nghiệp được quyền tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa nhưng không được phép can thiệp vào tỷ lệ trả thưởng. Nếu việc bảo dưỡng, sửa chữa máy trò chơi điện tử có thưởng liên quan đến các bộ phận làm thay đổi tỷ lệ trả thưởng thì doanh nghiệp phải thuê tổ chức kiểm định độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này để kiểm định lại trước khi đưa máy vào sử dụng.”
Nghị định số 175 cũng sửa đổi điều 27 về Quảng cáo
Nếu như Nghị định số 86 chỉ quy định chung chung là “Việc quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng được thực hiện theo đúng quy định về pháp luật quảng cáo và các quy định pháp luật khác liên quan”.
Thì Nghị định số 175 đã quy định khá cụ thể, theo đó:
Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh và doanh nghiệp quy định tại Điều 51 Nghị định này mới được quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
Nội dung quảng cáo bao gồm: Tên, địa chỉ doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; Tên trò chơi điện tử có thưởng; Vị trí Điểm kinh doanh; Đối tượng được phép chơi theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.
Vị trí, hình thức quảng cáo: Doanh nghiệp chỉ được quảng cáo dưới hình thức bảng, biển hiệu đặt bên trong cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng phải đảm bảo người bên ngoài không nghe được, không nhìn thấy được nội dung quảng cáo.
Ngoài các quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này, doanh nghiệp không được quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dưới mọi hình thức và tuân thủ các quy định khác của pháp Luật về quảng cáo.”
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.
Đối với các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh và được Bộ Tài chính thông báo về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP.
 Tiêu Dao