Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017

41
Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017.
 
Ảnh minh họa.
Nội dung Chỉ thị cụ thể như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng (gọi tắt là Kỳ thi); Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức Kỳ thi; có trách nhiệm:

a) Tiếp tục hoàn thiện phương án, kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ, rộng rãi ý kiến góp ý xác đáng của xã hội. Xây dựng cụ thể và công bố công khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi, lập kế hoạch tổ chức tốt cụm thi, bố trí các điểm thi một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự Kỳ thi; lưu ý để có dự báo sát thực về các khả năng, tình huống có thể gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức Kỳ thi để chủ động có phương án xử lý, giải quyết kịp thời; có dự báo và giải pháp phù hợp để giải quyết những khó khăn, bất cập phát sinh trong việc đi lại của thí sinh và cán bộ coi thi. Làm tốt công tác bảo vệ, giám sát, vận chuyển và bảo quản, giữ bí mật đề thi, bài thi…

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhất là học sinh lớp 12 học tập, quán triệt Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và các quy định, hướng dẫn liên quan đến Kỳ thi và công tác tuyển sinh, đặc biệt là những chủ trương mới, những điểm mới trong công tác tổ chức thi và tuyển sinh. Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức ôn luyện cho học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, công tác tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

c) Chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức cụm thi; chủ trì phối hợp với Sở Tài chính trong việc xây dựng phương án tài chính phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả. Chủ trì phối hợp với trường Đại học Sư phạm-Đại học Huế, Đại học Quảng Bình, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trong việc bố trí đầy đủ đội ngũ có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia trong các hoạt động của Kỳ thi; triển khai tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho đội ngũ những người được cử tham gia vào các hoạt động của Kỳ thi, nhất là đối với cán bộ tham gia coi thi, chấm thi.

d) Có kế hoạch tổ chức truyền thông cụ thể để cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết liên quan đến Kỳ thi và công tác tuyển sinh; có trách nhiệm giải đáp thỏa đáng những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi và công tác tuyển sinh.

e) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chuẩn bị đủ chỗ ở, bảo đảm các điều kiện cần thiết về giao thông, đi lại, ăn nghỉ, vệ sinh an toàn thực phẩm cho thí sinh và gia đình thí sinh.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục xây dựng phương án và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ… trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước, trong và sau Kỳ thi. Đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông, tổ chức tốt việc phân luồng, tránh tình trạng ùn tắc giao thông ở các nút giao thông, những điểm xung yếu; đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức thi và thí sinh. Cử cán bộ, chiến sỹ tham gia lực lượng bảo vệ; đảm bảo an toàn tại các khu vực in sao đề thi, coi thi, chấm thi… theo kế hoạch tổ chức Kỳ thi.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để xây dựng phương án tài chính phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hỗ trợ Kỳ thi tổ chức thành công, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa, tác dụng và những nội dung cơ bản liên quan đến Kỳ thi và công tác tuyển sinh, nhất là những vấn đề có tính chất đổi mới để tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

5. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thông tin rộng rãi, kịp thời về kỳ thi; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi.

6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục xây dựng phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; bố trí đủ lực lượng cán bộ, trang thiết bị, cơ số thuốc tại các Điểm thi để thực hiện việc sơ cấp cứu kịp thời trong trường hợp cần thiết; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ của thí sinh và những thành viên tham gia tổ chức thi.

7. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo cho các tuyến giao thông được thông suốt; chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tạo mọi điều kiện thuận lợi, tăng cường lực lượng đảm bảo phương tiện giao thông phục vụ nhu cầu đi lại cho thí sinh và gia đình thí sinh trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi.

8. Công ty Điện lực Quảng Bình chỉ đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo việc cung cấp điện liên tục trong suốt thời gian từ khi tổ chức in sao đề thi, tổ chức coi, chấm thi và công bố kết quả Kỳ thi; có phương án dự phòng đảm bảo nguồn điện phục vụ cho việc tổ chức Kỳ thi.

9. Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức đội ngũ tình nguyện viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại…; các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi trong lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp và tạo điều kiện để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt Kỳ thi; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể có liên quan ở các địa phương tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ về nơi ở, phương tiện đi lại cho học sinh và gia đình học sinh trong thời gian thi, đặc biệt là học sinh khuyết tật, là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và các thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, không để học sinh nào phải bỏ thi vì quá khó khăn về các điều kiện kinh tế, điều kiện đi lại; phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo trật tự giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, điện nước, y tế; bảo đảm trật tự, an toàn tuyệt đối cho khu vực bên ngoài các điểm thi; hỗ trợ phương tiện trong công tác vận chuyển bài thi.

11. Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp tích cực, chủ động tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện việc tổ chức Kỳ thi;

12. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với ngành giáo dục trong việc liên hệ, sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh trình độ cao đẳng trong phạm vi quản lý; kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

(Quang Binh Portal)