Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

76

Ngày 04/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 2280/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Công văn số 3714/VP-V.I  ngày 21/11/2017 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 391-CV/TU ngày 10/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện những nội dung sau:

1.Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/ 2012 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 357/TB-VPCPngày 03/11/2016 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định của pháp luật. Phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; mọi khiếu nại, tố cáo phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật từ cấp cơ sở; coi kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

2. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân đột xuất và định kỳ, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khi xảy ra khiếu nại đông người, phức tạp, cán bộ lãnh đạo phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân, không để phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Đối với các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài cần chủ động nắm tình hình, tích cực phối hợp, giải quyết dứt điểm, bảo đảm an ninh trật tự. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lợi dụng khiếu nại, tố cáo làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan truyền thông cần tăng thời lượng, chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nhân dân nắm, hiểu đúng quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc đưa tin phải khách quan, trung thực, không đưa tin một chiều, sai lệch nội dung, bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo gây tác động tiêu cực tới dư luận, không để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và giám sát. Tập trung giải quyết dứt điểm từ cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường…, không để kéo lên cấp trên, không để phát sinh thành điểm nóng.

5. Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Xem xét nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo tồn đọng, đông người, phức tạp vượt cấp kéo dài ở địa phương, đơn vị mình quản lý. Xử lý nghiêm các hành vi đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

6. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và toàn thể nhân dân giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải coi trọng công tác dân vận, tuyên truyền, vận động để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hiểu biết pháp luật của người dân.

7. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân đểtham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những người cầm đầu, tổ chức kích động người dân kéo đi khiếu nại, tố cáo đông người, chống đối, các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo đểgây rối an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức.

Pháp chế – PV11