Tăng cường sự phối hợp và triển khai thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn

25
Đó là mục tiêu trọng tâm tại Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số”.
 
Ảnh minh họa.
Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan, UBND các huyện triển khai tổ chức bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chí xác định, đó là: NCUT là người nắm vững, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nơi cư trú và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân; bản thân, gia đình gương mẫu, đóng góp tích cực đối với cộng đồng; am hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán, tiếng nói của dân tộc ở nơi cư trú; có cách ứng xử, giải quyết tốt mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng; là người tiêu biểu, có mối liên hệ chặt chẽ, ảnh hưởng lớn và khả năng tập hợp đồng bào dân tộc ở những phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Bên cạnh nguyên tắc lựa chọn NCUT bảo đảm đúng tiêu chí, tự nguyện, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giữa các dân tộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định cụ thể trách nhiệm của NCUT, đó là: Bản thân và gia đình phải nắm vững, gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của nơi cư trú; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, phản ánh kịp thời về cơ quan chức năng có liên quan; tham gia ngăn ngừa, hòa giải một số mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn; tích cực hưởng ứng, ủng hộ, tham gia xây dựng nông thôn mới và những cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương.

Mặt khác, hằng năm, các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số chỉ đạo thôn, bản tiến hành bình chọn NCUT (hoặc rà soát, bổ sung, thay thế) lập danh sách NCUT gửi UBND huyện xét duyệt để làm căn cứ thực hiện các chính sách.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện phân cấp quản lý, phân công vận động NCUT; nghiên cứu sửa đổi, thay thế hoặc ban hành mới chế độ, chính sách cho phù hợp, đảm bảo thống nhất về nội dung lẫn mức chi tương ứng đối với cùng một đối tượng thụ hưởng; đồng thời đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, tăng cường cung cấp thông tin cần thiết cho NCUT về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương…

Mục đích của Kế hoạch là phát huy tích cực vai trò NCUT vùng dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nhằm giúp cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan, UBND các huyện tăng cường sự phối hợp và triển khai thực hiện chính sách đối với NCUT trên địa bàn; nâng cao nhận thức, năng lực của NCUT, tạo điều kiện để hoàn thành trách nhiệm của mình.

(Quang Binh Portal)