Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

217

Ngày 12-11-2021, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đối với đội ngũ cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Dự lễ có Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh và đại diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Nội dung tập huấn tập trung quán triệt một số điểm mới trong Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của các đảng ủy, chi bộ, UBKT Đảng ủy cơ sở trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Lễ khai giảng khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Thông qua lớp tập huấn này với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; có chức năng, kiểm tra về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng lớp tập huấn, Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở, cán bộ làm công tác kiểm tra đảng trong lực lượng Công an tỉnh sẽ thực sự tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung các văn bản liên quan công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định.

Đại tá Trần Quang Hiếu – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi khai giảng.

Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ-ĐUCA; cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở, cán bộ làm công tác kiểm tra trong Công an tỉnh cần nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của từng đơn vị, cấp ủy, UBKT các cấp chủ động ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng…vv..

Trần Tuấn