Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình

43

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, căn cứ đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4523/LĐTBXH-BTXH ngày 11 tháng 11 năm 2016, ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 16382/BTC-NSNN ngày 16 tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2299/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình, theo đó:

 

ttcp

 

Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.959,565 tấn gạo (bao gồm 1.500 tấn gạo đã hỗ trợ theo Thông báo số 335/TB-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2016) từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của mưa lũ năm 2016.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, địa phương báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Bộ Tài chính thực hiện hỗ trợ gạo khắc phục sự cố môi trường biển theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016, Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2016 và văn bản số 6154/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 7 năm 2016.

 Tiêu Dao