Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Ủy ban kiểm tra các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng

821

Xác định công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy (gọi tắt là UBKT các huyện ủy) trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một nhiệm vụ rất cần thiết, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Công an các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Công an cấp huyện); từ năm 2013, dưới sự lãnh đạo của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động cùng với UBKT các huyện ủy xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Công an cấp huyện.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và Ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổ chức Hội nghị tổng hợp thực hiện Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2010-2015 và ký Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015-2020

Việc ban hành và thực hiện Quy chế phối hợp đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, kiện toàn tổ chức và tăng cường hoạt động của UBKT theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Thực hiện Quy chế phối hợp, trong những năm qua, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã cùng với UBKT các huyện ủy kiểm tra 10 tổ chức Đảng, giám sát 02 tổ chức và 03 đảng viên theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với đảng ủy, UBKT đảng ủy và các đồng chí đảng ủy viên Công an cấp huyện; tham mưu cho cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát theo Điều 30 đối với 08 tổ chức Đảng và 10 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý; tham mưu kiện toàn UBKT Công an cấp huyện đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trao đổi thông tin, nhận xét đánh giá cán bộ để giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 75 đồng chí chỉ huy cấp đội, 06 đồng chí là chỉ huy Công an cấp huyện.

 Thông qua phối hợp kiểm tra, giám sát, đã tạo mối quan hệ gắn bó, chia sẻ trách nhiệm giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT huyện ủy; kịp thời cung cấp thông tin giúp đánh giá sát đúng những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ, nhất là đối với đảng viên là lãnh đạo Công an cấp huyện; từ đó tham mưu cho cấp ủy kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo Công an cấp huyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt khác, đã giúp cho cấp ủy, UBKT đảng ủy Công an cấp huyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. So với thời gian trước khi thực hiện Quy chế phối hợp, UBKT Công an cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ của UBKT đảng ủy theo quy định của Điều 32 Điều lệ Đảng, các cuộc kiểm tra, giám sát của UBKT các đảng ủy Công an cấp huyện thực hiện đầy đủ và đúng quy trình theo hướng dẫn của UBKT Trung ương, chất lượng được nâng lên; đồng thời đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiến hành kiểm tra, giám sát theo Điều 30 đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc các Đảng bộ Công an cấp huyện, đảm bảo các mặt, lĩnh vực công tác của Công an các huyện đều được kiểm tra, giám sát kịp thời, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an cấp huyện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với UBKT các huyện ủy vẫn còn một số hạn chế: Phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên Công an cấp huyện giữa UBKT Đảng ủy Công an tỉnh với một số UBKT huyện ủy chưa thường xuyên; tham mưu cho cấp ủy cùng cấp phối hợp kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với tập thể, cá nhân các đồng chí trong đảng ủy, Ban Thường vụ đảng ủy Công an cấp huyện chưa nhiều.

Trong thời gian tới, để việc thực hiện Quy chế phối hợp đạt hiệu quả cao hơn, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT các huyện ủy cần nâng cao hơn nữa tính chủ động trong xây dựng, thực hiện kế hoạch của Quy chế phối hợp, xác định rõ tính chủ động, trách nhiệm của các bên thực hiện quy chế; quan tâm phối hợp kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực công tác trọng tâm như việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và chính sách, pháp luật; việc thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng, công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính…; quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố lực lượng, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các Đảng bộ Công an cấp huyện nhằm góp phần tích cực nâng cao chất lượng công tác.

 Đại tá Lê Xuân Thắng                                       

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình