Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và giảm thiệt hại do cháy gây ra

49
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 229/UBND-NC ngày 20/02/2017 về việc tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2016 và triển khai công tác PCCC năm 2017.
 
Ảnh minh họa.

 

Theo đó, nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị, các đơn vị trực thuộc; rút ra những việc đã làm được, mặt còn hạn chế và nguyên nhân thiếu sót, tồn tại, có biện pháp, phương hướng khắc phục trong thời gian tới, nhất là đánh giá nghiêm túc vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCCC theo quy định của Luật PCCC.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể và địa phương tổ chức sơ kết việc thực hiện Công văn số 2002/UBND-NC ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC; đồng thời xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác PCCC năm 2017 phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, UBND tỉnh cũng yêu cầu cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai Chương trình công tác PCCC năm 2017 cần bám sát một số nội dung, cụ thể: Xây dựng điển hình tiên tiến, khu dân cư an toàn về PCCC và phong trào toàn dân tham gia PCCC; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC, quy định cứu nạn, cứu hộ; thực hiện bảo đảm chế độ, chính sách cho Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng, Đội PCCC cơ sở không chuyên trách theo quy định, kinh phí đầu tư, trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng, cơ sở, chuyên ngành và việc triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này.

Theo Quang Binh Portal