Tiếp tục lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt

47

Ngày 19-6-2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 1054/UBND-XDCB về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

 

Ảnh minh họa

 

Trên cơ sở quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, sở, ban, ngành với đơn vị quản lý đường bộ, thanh tra giao thông trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:  Sở Giao thông vận tải xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giữa địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Bên cạnh đó, Sở cần chủ trì phối hợp với Cục Quản lý đường bộ II, UBND các huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đến năm 2020 để tham mưu cho UBND tỉnh; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt của đơn vị quản lý đường bộ, đơn vị quản lý đường sắt và chính quyền địa phương các cấp.

Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, hoàn thiện những quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và hướng dẫn từng huyện, thành phố, thị xã rà soát, thống kê, phân loại, xử lý các tồn tại về sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

Cùng với việc kiểm tra việc thực thi quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; bố trí lực lượng tham gia tổ công tác liên ngành ở địa phương trong việc quản lý, bảo vệ, xử lý, cưỡng chế giải tỏa một số công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ; công bố công khai mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi bảo vệ hành lang an toàn đường sắt đã được phê duyệt cho nhân dân biết; đồng thời có hình thức xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân để vi phạm tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang đường sắt…

 

Tiêu Dao