Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ

44
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 140/UBND-KTTH ngày 25/01/2017 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Ảnh minh họa.

 

Theo đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị rà soát, hoàn thiện quy định về kiểm soát việc thực thi quyền lực của các cơ quan hành pháp; quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ những tiêu cực trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế…; tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích để tạo sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, chủ động, từng bước tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý Nhà nước.

Mặt khác, các sở, ngành và địa phương tiếp tục xây dựng quy định tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc xử lý cán bộ cấp dưới quyền bằng biện pháp tạm đình chỉ công tác để kiểm tra, kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc đình trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời rà soát các quy định xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước. Ngoài ra, các ngành và địa phương xây dựng quy định khung về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp; triển khai thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế. Cùng với đó, các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh việc thanh tra, kết luận những vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản của Nhà nước được dư luận, Nhân dân quan tâm và công khai kết quả; thực hiện nghiêm việc thanh tra thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề việc sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước; kiên quyết chuyển cơ quan điều tra để xử lý đối với những vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tài sản của Nhà nước; thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với tinh thần tiết kiệm cao trong từng cán bộ, công chức và toàn xã hội; quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách Nhà nước, mua sắm và sử dụng tài sản công, ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước, không để thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

(Quang Binh Portal)