Tìm hiểu Điều 129 BLHS năm 2015 về “Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”

6113

Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính là hành vi của con người coi thường quy tắc nghề nghiệp, quy tắc hành chính, không tuân thủ theo những quy tắc đó nên đã dẫn đến hậu quả chết người.

 

Ảnh minh họa.

 

Khách thể của tội phạm: Tội phạm xâm phạm quyền sống của con người.

Hành vi khách quan của tội phạm: thể hiện việc vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

– Quy tắc nghề nghiệp là những vi phạm quy tắc thuộc phạm vi một ngành, một nghề, một lĩnh vực do Nhà nước, Bộ, ngành quy định, như: quy tắc điều trị trong các bệnh viện, quy tắc khai thác gỗ trong rừng, quy tắc an toàn khi mắc điện…

– Quy tắc hành chính do pháp luật hành chính quy định hoặc do các cơ quan hành chính ban hành. Những quy tắc này có thể do các cơ quan hành chính Trung ương ban hành như: Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, các ngành, nhưng cũng có thể do các cơ quan hành chính ở địa phương hoặc một đơn vị sản xuất quy định. Ví dụ, đánh mìn khai thác đá trái với quy định của Bộ xây dựng làm chết người qua đường…

Hậu quả chết người là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.

Chủ thể của tội phạm: Người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS.

Mặt chủ quan của tội phạm: Tội phạm đã thực hiện do lỗi vô ý do cẩu thả hoặc quá tự tin.

Điều 129 BLHS năm 2015 quy định 2 khung hình phạt:

– Khung 1. Quy định hình phạt tù từ 01 năm đến 05. Hình phạt tại khoản 1 mức tối đa giảm từ 06 năm xuống 05 năm so với quy định của Điều 99 BLHS năm 1999.

– Khung 2. Quy định hình phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Điều 129. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

 

Tiêu Dao