Tìm hiểu nội dung BLHS năm 2015 (bổ sung, sửa đổi 2017) về “Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc”

194

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc là hành vi làm ra, cất giữ, chuyển dịch từ nơi này sang nơi khác, bán hay mua chất cháy, chất độc không có hoặc không đúng giấy phép của cơ quan có thẩm quyền do người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực TNHS thực hiện một cách cố ý xâm phạm an toàn môi trường sống của nhân dân.

 

Ảnh minh họa.

 

Đối tượng tác động của tội phạm này là chất cháy, chất độc. Chất cháy, chất độc là những chất có khả năng hủy hoại môi trường sống, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng , sức khỏe của con người và các sinh vật, vì vậy Nhà nước quản lý chặt chẽ, chỉ những cơ quan, tổ chức nào được phép của Nhà nước mới được quyền sản xuất, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển hoặc mua bán những chất này.

Tội phạm của tội này được thực hiện bởi những người có đủ năng lực TNHS từ đủ 16 tuổi trở lên.

Tội phạm thể hiện ở hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc:

+ Hành vi chế tạo các chất cháy, chất độc để sản xuất các chất cháy, chất độc.

+ Hành vi tàng trữ các chất cháy, chất độc trong người , ở nơi làm việc..trái với quy định của Nhà nước.

+ Hành vi vận chuyển  trái phép các chất cháy, chất độc là chuyển dịch, đưa các chất cháy, chất độc từ điạ điểm này đến địa điểm khác trái với quy định của nhà nước.

+ Hành vi sử dụng các chất cháy, chất độc là hành vi mang ra sử dụng các chất cháy, chất độc trái với quy định của Nhà nước.

+ Hành vi mua bán trái phép các chất cháy, chất độc là đưa các chất cháy, chất độc ra mua bán trao đổi bằng tiền hoặc các lợi ích vật chất khác.

Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong những hành vi nêu trên một cách trái phép tức là không được phép của Nhà nước có thẩm quyền.

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý.

Điều 311 BLHS quy định các khung hình phạt như sau:

– Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất cháy, chất độc không có các tình tiết quy định các khoản 2, 3, 4.

– Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có tổ chức;

+ Vật phạm pháp có số lượng lớn;

+ Làm chết 01 người;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho người khác với tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

+ Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

+ Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

+ Tái phạm nguy hiểm.

– Người phạm tội có thể bị phạt tuft tứ 07 năm đến 15 năm trong các trường hợp sau:

+ Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

+ Làm chết 02 người;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

+ Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng;

– Người phạm tội có thể bị phạt tuft tứ 15 năm đến 20 năm trong các trường hợp sau:

+ Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

+ Làm chết 03 người;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên;

+ Gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lee.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

 

Điều 311. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Làm chết người;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Làm chết 02 người;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Làm chết 03 người trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

 

Tiêu Dao