Tìm hiểu nội dung Điều 147 BLHS năm 2015 về “Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”

2955

Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm là quy định mới của BLHS năm 2015. Tội phạm này nhằm răn đe phòng ngừa những hành vi xâm phạm đến các quyền nhân phẩm danh sự của trẻ em của những người đã thành niên.

Ảnh minh họa.

+  Khách thể của tội phạm: Hành vi phạm tội xâm phạm đến nhân phẩm danh dự của trẻ em. Đối tượng bao gồm nam nữ dưới 16 tuổi.

+ Mặt khách quan của tội phạm

Người phạm tội có các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm.

Trình diễn khiêu dâm là hành vi của một người hay một nhóm người thực hiện các hành động múa hay hình thức biểu diễn khác để cho người khác xem mang tính kích động dâm dục. Thường gặp là một người hay các nhóm người không mặc quần áo hay mặc rất ít quần áo múa, nhào lộn, đi lại…mang tính khêu gợi sự dâm dục.

Người phạm tội đã dụ dỗ, lôi kéo như trả tiền cao, hứa thưởng về vật chất khác, về tinh thần hoặc có thể có sự đe dọa ép buộc như dọa đánh, không cho ăn uống, dọa công khai như hành vi vi phạm của người dưới 16 tuổi đối với nhà trường, gia đình…để buộc người dưới 16 tuổi tham gia trình diễn khiêu dâm.

Hoặc người phạm tội có các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 trực tiếp xem trình diễn khiêu dâm. Trực tiếp xem trình diễn khiêu dâm do người dưới 16 tuổi trình diễn.

Tội phạm hoàn thành khi có hành vi ép buộc và trình diễn khiêu dâm đã diễn ra.

+ Chủ thể của tội phạm

Chủ thể của tội phạm này là người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực TNHS.

+ Mặt chủ quan của tội phạm

Lỗi của người phạm tội là cố ý trực tiếp. Động cơ và mục đích phạm tội đa dạng và là dấu hiệu không bắt buộc.

+ Điều 147 BLHS năm 2015 quy định các khung hình phạt như sau:

– Khung 1.(khung cơ bản) Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

– Khung 2. Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: Phạm tội có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Đối với 02 người trở lên; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Có mục đích thương mại; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân ,à tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Tái phạm nguy hiểm.

– Khung 3. Người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân tự sát.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 147. Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Có mục đích thương mại;

e)Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a)Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

Tiêu Dao