Tìm hiểu nội dung Điều 6 BLTTHS năm 2015 về “Phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội.”

166

So với BLTTHS năm 2003, điều luật bổ sung quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan phải thực hiện, trả lời việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để bảo đảm tính hiệu quả các yêu cầu, kiến nghị của Tòa án đối với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc áp dụng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, cơ quan, tổ chức hữu quan phải thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan tiến hành tố tụng, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị, cơ quan, tổ chức hữu quan phải trả lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do đó, BLTTHS năm 2015 tiếp tục quy định trách nhiệm phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội, quy định này được chuyển từ Chương “Những nguyên tắc cơ bản” của BLHS năm 2003 về Chương I của BLTTHS năm 2015 nhằm phù hợp với định hướng chung về sửa đổi chế định các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự.

Theo điều luật, trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không chỉ có trách nhiệm giải quyết vụ án mà còn có trách nhiệm phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa. Ví dụ: Điều 264 BLTTHS năm 2015 có quy định cùng với việc ra bản án. Tòa án ra kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp cần thiết để khắc phục nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm tại các cơ quan, tổ chức đó, kiến nghị của Tòa án có thể được đọc tại phiên tòa cùng với bản án hoặc chỉ gửi riêng cho cơ quan, tổ chức hữu quan.

 

Điều 6. Phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội

1. Trong quá trình tiến hành tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm phát hiện nguyên nhân và điều kiện phạm tội, yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa.

2. Cơ quan, tổ chức hữu quan phải thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, kiến nghị, cơ quan, tổ chức hữu quan phải trả lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

 

Quang Thắng