Tìm hiểu nội dung Điều37 BLHS năm 2015 về “Hình phạt chính áp dụng đối với cá nhân phạm tội: Trục xuất”

2642

Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Trong lịch sử lập pháp hình sự của nước ta, lần đầu tiên hình phạt trục xuất được quy định trong BLHS năm 1999 và tiếp tục được quy định trong BLHS năm 2015. Đây là một loại hình phạt mới được bổ sung vào hệ thống hình phạt chính trong BLHS, hình phạt trục xuất được quy định vừa là hình phạt chính, vừa là hình phạt bổ sung sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tòa án Việt Nam xử lý người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước ta.

  • Đối tượng áp dụng

Hình phạt trục xuất chỉ áp dụng đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người nước ngoài là người không mang quốc tịch Việt Nam, bao gồm cả người mang quốc tịch của nước ngoài và cả người không mang quốc tịch nhưng không thường trú tại Việt Nam. Nếu người không quốc tịch nhưng thường trú tại Việt Nam thì không áp dụng hình phạt này.

Theo quy định tại Điều 37 BLHS năm 2015 thì hình phạt trục xuất được quy định ở cả hệ thống hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Chính vì vậy, trong từng vụ án cụ thể Tòa án có thể áp dụng hình phạt trục xuất là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung kèm theo hình phạt chính. Trong thực tiễn áp dụng loại hình phạt này, Tòa án cần nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để áp dụng cho phù hợp như căn cứ vào tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà người nước ngoài đã thực hiện, cân nhắc vấn đề quốc tịch của người phạm tội, xem xét các yêu cầu về chính trị, pháp luật và quan hệ ngoại giao.

Điều 37. Trục xuất

Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể.

 

Quang Thắng