Tìm hiểu nội dung về “Hình phạt chính áp dụng đối với cá nhân phạm tội: Cảnh cáo” tại Điều 34 BLHS năm 2015

987

Cảnh cáo là sự khiển trách công khai của Nhà nước do Tòa án tuyên đối với người bị kết án. Cảnh cáo là hình phạt chính nhẹ nhất trong hệ thống hình phạt được quy định trong BLHS nước ta.

Ảnh minh họa.

Dưới hình thức khiển trách công khai người phạm tội trước Tòa án, hình phạt cảnh cáo có tác dụng tác động đến tinh thần người bị kết án, gây cho họ những tổn hại nhất định về mặt tinh thần, đồng thời có tác dụng răn đe, giáo dục họ. Bản án cảnh cáo mà Tòa án áp dụng đã thể hiện sự lên án của Nhà nước đối với người phạm tội.

Theo quy định của Điều 34 thì khi áp dụng hình phạt cảnh cáo với người phạm tội phải thỏa mãn những điều kiện sau:

Thứ nhất, tội phạm người đó thực hiện phải là tội phạm ít nghiêm trọng. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do BLHS quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm (Khoản 1 Điều 9 BLHS năm 2015);

Thứ hai, tội phạm người đó thực hiện phải có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Nhiều tình tiết giảm nhẹ, được hiểu là có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên được quy định tại khoản 1 Điều 51 hoặc tình tiết giảm nhẹ khác theo khoản 2 Điều 51 BLHS năm 2015 với điều kiện phải được Tòa án ghi trong bản án, đó là tình tiết nào và vì sao lại coi đó là tình tiết giảm nhẹ được áp dụng.

Thứ ba, tội phạm mà người đó thực hiện chưa đến mức miễn hình phạt.

Hậu quả pháp lý của người bị áp dụng hình phạt cảnh cáo là họ sẽ phải mang án tích trong thời hạn 1 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn 01 năm (điểm a khoản 2 Điều 70 BLHS năm 2015).

Điều 34. Cảnh cáo

Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt.

 

Quang Thắng