Tìm hiểu nội dung về “Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” quy định tại Điều 145 BLHS năm 2009 so với Điều 180 BLHS năm 2105

4281

 So với quy định tại Điều 145 BLHS năm 2009, thì quy định tại Điều 180 BLHS năm 2105 có một số điểm mới sau đây: Thứ nhất, Điều luật quy định mức thiệt hại (khởi điểm) để bị truy cứu trách nhiệm hình sự người thực hiện hành vi vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác là từ 100.000.000 đồng trở lên; Thứ hai, về hình phạt thì Điều luật quy định “cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm” thay cho “cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 02 năm  hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” tại khoản 1; “phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm” thay cho “phạt tù từ 01 năm đến 03 năm” tại khoản 2.

Ảnh minh họa.
Điều 180. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản

1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

– Khách thể của tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản là quyền sở hữu tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

– Đối tượng tác động của tội phạm này là tài sản, bao gồm vật, tiền.

– Mặt khách quan của tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản bao gồm các yếu tố: hành vi khách quan; thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan và thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Trong đó hành vi khách quan của tội phạm này là hành vi vi phạm không tuân thủ hoặc tuân thủ không đúng, không đầy đủ) những quy định của pháp luật hoặc các quy tắc sinh hoạt xã hội thông thường liên quan đến việc bảo vệ tài sản; thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra là cho tài sản của người khác có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

– Tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm gây thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra là cho tài sản của người khác có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

– Chủ thể của tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản quy định tại tất cả các khoản 1 và 2 Điều 180 BLHS là người từ đủ 16 tuổi trở lên có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

– Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản được thực hiện do lỗi vố ý. Dưới hình thức lỗi vô ý do quá tự tin, người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến tà sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. Còn dưới hình thức lỗi vô ý do cẩu thả, người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

Điều 180 BLHS quy định hai khung hình phạt đối với người phạm tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản:

+ Khung 1. Quy định hình phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm áp dụng đối với người nào phạm tội không có tình tiết tăng nặng định khung.

+ Khung 2. Quy định hình phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm áp dụng đối với người phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

Tiêu Dao