Tìm hiểu nội dung về “Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi” Điều 48 BLHS năm 2015

765

Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi, Đây là biện pháp được BLHS quy định, do Tòa án áp dụng để buộc người phạm tội trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, phải sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được xác định do hành vi phạm tội của họ gây ra cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 BLHS năm 2015 thì đối với những tài sản mà người phạm tội đã chiếm đoạt thì buộc người phạm tội phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp khi tài sản đó còn nguyên giá trị khi bị người phạm tội chiếm đoạt.

Trường hợp không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản thì sung công quỹ Nhà nước. Trong trường hợp tài sản mà người phạm tội đã chiếm đoạt và sử dụng hoặc tiêu thụ hoặc gây hư hỏng thì người phạm tội phải sửa chữa phục hồi hoặc bồi thường cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 48 BLHS năm 2015 thì trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về mặt tinh thần, Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chất công khai xin lỗi người bị hại.

Thiệt hại về vật chất là những thiệt hại có thể cân đong, đo đếm được, tức là xác định được giá trị để có thể tính ra bằng tiền. Thiệt hại về tinh thần là hành vi của người phạm tội xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của một người cụ thể. Trong trường hợp người phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòa án có thể tuyên buộc họ phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành.

Buộc công khai xin lỗi người bị hại. Công khai xin lỗi là xin lỗi trước Tòa và tại chính phiên tòa xét xử hành vi nguy hiểm cho xã hội của người phạm tội hoặc xin lỗi trước công chúng về hành vi của mình, về những hậu quả đã gây ra cho người bị hại. Biện pháp buộc công khai xin lỗi chỉ áp dụng cho những trường hợp gây thiệt hại về tinh thần. Tuy nhiên việc tiến hành biện pháp tư duy này chỉ có thể được áp dụng khi người phạm tội và người bị hại đồng ý trên cơ sở tự nguyện.

 

Điều 48. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi

1. Người phạm tội phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, phải sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại vật chất đã được xác định do hành vi phạm tội gây ra.

2. Trong trường hợp phạm tội gây thiệt hại về tinh thần, Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chất, công khai xin lỗi người bị hại.

 

 

Quang Thắng