Tìm hiểu về “Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi” tại Điều 56 BLTTHS năm 2015

3492

Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố là người tham gia tố tụng mới được bổ sung theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, bao gồm cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm và cơ quan , tổ chức đã báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữ vai trò quan trọng trong tố tụng hình sự, là chủ thể cung cấp những nguồn thông tin để khởi động quá trình tố tụng.

 

Ảnh minh họa.

 

Nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người tố giác báo tin về tội phạm kiến nghị khởi tố đồng thời đảm bảo việc xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố  được kịp thời, đúng quy định pháp luật, Bộ luật tố tụng hình sự quy định người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố có các quyền:

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa. Quy định này nhằm bảo vệ người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố và người thân thích của họ khởi những hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại từ phía người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố.

+ Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Quy định này một mặt đáp ứng đòi hỏi chính đáng của người tố giác, báo tin vê tội phạm và kiến nghị khởi tố là được thông báo về việc giải quyết tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố, mặt khác tăng cường trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải có mặt theo yêu cầu cảu cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin vê tội phạm, trình bày trung thực về những tình tiết mà mình biết về sự việc nhằm giúp cơ quan có thẩm quyền xử lý nguồn tin về tội phạm.

 

Điều 56. Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm; cơ quan, tổ chức đã báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố có quyền:

a) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giữ bí mật việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, người thân thích của họ khi bị đe dọa;

b) Được thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

c) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này phải có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm, trình bày trung thực về những tình tiết mà mình biết về sự việc.

 

Thanh Đạt