Tổng hợp hình phạt dành cho cá nhân và pháp nhân theo Bộ luật hình sự mới nhất

130

Khác với Bộ luật hình sự trước đây, Bộ luật hình sự mới nhất sẽ áp dụng xử lý hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

 

Ảnh minh họa.

 

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN PHẠM NHIỀU TỘI

Hình phạt chính:

Hình phạt

Cải tạo không giam giữ

Tù có thời hạn

Tù chung thân

Tử hình

Cải tạo không giam giữ

Không quá 03 năm

Đổi 03 ngày cải tạo không giam giữ = 01 ngày tù.

Tổng hợp thành hình phạt chung không quá 30 năm tù.

Tù chung thân

Tử hình

Tù có thời hạn

Đổi 03 ngày cải tạo không giam giữ = 01 ngày tù.

Tổng hợp thành hình phạt chung không quá 30 năm tù.

Không quá 30 năm

Tù chung thân

Tù chung thân

Tử hình

Tử hình

Hình phạt bổ sung:

Lưu ý đối với hình phạt tiền: Cộng tất cả các khoản tiền phạt.

(Theo Điều 55)

ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI PHẠM NHIỀU TỘI

 

Phạt tiền

Đình chỉ hoạt động có thời hạn

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Cùng lĩnh vực

Khác lĩnh vực

Cùng lĩnh vực

Khác lĩnh vực

Phạt tiền

Cộng lại thành hình phạt chung.

Không tổng hợp hình phạt tiền với các hình phạt khác.

Đình chỉ hoạt động có thời hạn

Cùng lĩnh vực

Không tổng hợp hình phạt tiền với các hình phạt khác.

Không quá 04 năm

 

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong lĩnh vực đó.

Lưu ý: Đối với trường hợp bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động, trong trường hợp tổng hợp với các hình phạt khác thì áp dụng đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.

 

Khác lĩnh vực

 

Không tổng hợp.

 

Không tổng hợp.

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Cùng lĩnh vực

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong lĩnh vực đó.

Lưu ý: Đối với trường hợp bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động, trong trường hợp tổng hợp với các hình phạt khác thì áp dụng đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.

 

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong lĩnh vực đó.

Lưu ý: Đối với trường hợp bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động, trong trường hợp tổng hợp với các hình phạt khác thì áp dụng đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.

 

Khác lĩnh vực

 

Không tổng hợp.

 

Không tổng hợp.

Chú thích bảng tổng hợp hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội (trong trường hợp bạn đọc bảng trên mà không hiểu)

Phạt tiền + Phạt tiền = Tổng số tiền bị phạt

Lưu ý: Hình phạt tiền không tổng hợp với các hình phạt khác.

 

Đình chỉ hoạt động có thời hạn + Đình chỉ hoạt động có thời hạn (cùng lĩnh vực) = Tổng hợp thời hạn bị đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực đó, nhưng không quá 04 năm

 

Đình chỉ hoạt động có thời hạn + Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn (cùng lĩnh vực) = Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong lĩnh vực đó

 

Lưu ý: Nếu tổng hợp hình phạt, có hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn do pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì hình phạt chung là hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

 

Đình chỉ hoạt động có thời hạn + Đình chỉ hoạt động có thời hạn (khác lĩnh vực) = không tổng hợp

 

Đình chỉ hoạt động có thời hạn + Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn (khác lĩnh vực) = không tổng hợp

 

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn + Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn (khác lĩnh vực) = không tổng hợp

(Theo Điều 86)

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật hình sự 2015.

– Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017.

 

Theo DanLuat online