Tổng kết công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình trẻ em năm 2017

119

Ngày 26/12/2017, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và công tác gia đình trẻ em, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Công an tỉnh tổng kết công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình trẻ em năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em được lãnh đạo Công an tỉnh, các cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ trong công an nhân dân. Công tác cán bộ nữ được quan tâm đẩy mạnh; công tác gia đình và trẻ em được triển khai thực hiện thường xuyên, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ đối với công tác này được nâng cao. Hội phụ nữ Công an tỉnh và các chi hội trực thuộc đã có nhiều hoạt động để tham mưu cho lãnh đạo công an các cấp từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ nữ, ưu tiên cho sự phát triển của phụ nữ, từng bước thực hiện có hiệu quả Luật bình đẳng giới. Tham mưu và trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tình nguyện, tình nghĩa có hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác phụ nữ, gia đình và trẻ em năm 2017 cũng còn những tồn tại, đó là: Chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; chưa có nhiều mô hình riêng có của chị em và các cấp hội. Nhiều chị em phụ nữ còn làm việc cầm chừng, trung bình chủ nghĩa, hiệu quả công việc chưa cao, chưa chịu tham gia học tập, nâng cao trình độ; chấp hành giờ giấc, điều lệnh thiếu nghiêm túc; các hoạt động văn hóa-văn nghệ-TDTT chưa xứng tầm.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đề ra chương trình hoạt động năm 2018, tập trung củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới; Luật hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội, Luật an toàn giao thông cho nhân dân trên địa bàn các xã, phường, thị trấn phức tạp về an ninh trật tự. Động viên chị em phụ nữ CAQB thi đua lập công, nuôi dạy con tốt. Nhắc nhở và cảnh báo tình trạng tham gia hoạt động mua bán, kinh doanh có dấu hiệu vi phạm quy định của Ngành, vi phạm điều lệnh quy định về thời gian làm việc trong giờ hành chính.  Đấu tranh hiệu quả với các hành vi bạo lực gia đình, tội phạm liên quan phụ nữ, trẻ em. 

Ngô Quang Văn