Triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2017

27

Ngày 10/01/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017. Đồng chí Lê Minh Ngân – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2016, Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến; công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT được thực hiện thường xuyên; các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giải quyết, ổn định tình hình ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; lực lượng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở không ngừng được củng cố, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở.

03 tập thể được Bộ Công an tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2016

Trong năm 2017, Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chú trọng thực hiện công tác tham mưu triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham mưu, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngoài xã hội; tham mưu, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tăng cường công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận; xây dựng lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Minh Trâm