Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

384

Tại Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Quảng Bình. Có 99% tổ chức, cá nhân đánh giá rất hài lòng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công.

 

Ảnh minh họa.

 

– Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, cơ quan hành chính Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn, UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành; thành lập, kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trụ sở của bộ phận một cửa; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng Hệ thống Thông tin một cửa điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020 nhằm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và diện tích phù hợp của Bộ phận Một cửa theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa theo hướng nâng cao tỷ lệ thực hiện tại chỗ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả; đảm bảo tỷ lệ thực hiện thủ tục hành chính tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh đạt tối thiểu 20%, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đạt tối thiểu 50%…

Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 61 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61. Thông qua Kế hoạch giúp xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 61; phối hợp chặt chẽ giữa từng cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

– Theo thông tin từ Trung tâm Hành chính công cho biết, đến nay, có 1.035 thủ tục hành chính (TTHC) được đưa vào thực hiện tại Trung tâm, trong đó 980 TTHC của các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và 55 TTHC của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 100% TTHC được niêm yết công khai tại Trung tâm và cập nhật trên hệ thống Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, góp phần đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đồng thời phục vụ nhu cầu tra cứu, theo dõi của cá nhân, tổ chức.

Trong quý III, Trung tâm đã đón tiếp gần 10.000 lượt người đến liên hệ giải quyết TTHC. Tính từ ngày 22/6 đến 21/9/2018, tổng số hồ sơ cần giải quyết tại Trung tâm là 7.560 hồ sơ các loại, bao gồm kỳ trước chuyển qua 2.290 hồ sơ; tiếp nhận mới 5.270 hồ sơ. Kết quả, đã giải quyết và trả kết quả 4.390 hồ sơ, đạt 58% tổng số hồ sơ cần giải quyết, trong đó trước hạn 3.389 hồ sơ, đạt tỷ lệ 77,2%; đúng hạn 1.001 hồ sơ, đạt tỷ lệ 22,8%; không có hồ sơ quá hạn; đang giải quyết 3.170 hồ sơ.

Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận và trả kết quả gần 150 hồ sơ. Các TTHC có tần suất tiếp nhận nhiều chủ yếu tập trung ở Sở Giao thông Vận tải (2.068 hồ sơ), Sở Kế hoạch và Đầu tư (1.173 hồ sơ, trong đó lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 791 hồ sơ, các lĩnh vực khác 382 hồ sơ), Sở Xây dựng (541 hồ sơ), Văn phòng UBND tỉnh (437 hồ sơ liên thông), Sở Y tế (322 hồ sơ), Sở Tài nguyên Môi trường (273 hồ sơ), Sở Văn hóa và Thể thao (133 hồ sơ), Sở Công Thương (115 hồ sơ), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (112 hồ sơ). Tuy nhiên, một số đơn vị có số lượng TTHC giao dịch vẫn chiếm tỷ lệ thấp như Sở Tư pháp (11 hồ sơ), Sở Nội vụ (39 hồ sơ), Ban Quản lý Khu kinh tế (46 hồ sơ).

Với sự nỗ lực của Trung tâm Hành chính công, 99% tổ chức, cá nhân đánh giá rất hài lòng, 01% đánh giá hài lòng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm.

Thời gian tới, Trung tâm Hành chính công tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ của các sở, ban, ngành trên Phần mềm để đôn đốc xử lý, giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC; rà soát và đề xuất triển khai áp dụng quy trình 04 tại chỗ về giải quyết TTHC tại Trung tâm…

 

Theo Quang Binh Portal