Triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

498

Tính đến nay, việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) của tỉnh chỉ đạt hơn 40%, đứng thứ 33 trên toàn quốc.

 

Ảnh minh họa.

Để thực hiện có hiệu quả việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH theo các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1419/UBND-KGVX yêu cầu BHXH tỉnh là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Nghị định số 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 838/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Cùng với đó, các sở, ngành liên quan hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về quy trình, thủ tục hồ sơ giao dịch điện tử trong việc thực hiện chính sách BHXH, phấn đấu nâng cao tỷ lệ giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH để đến ngày 31/12/2019 đạt tỷ lệ tương đương với tỷ lệ giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực tham gia BHXH, BHYT, BHTN…; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị và người tham gia trong quá trình tổ chức thực hiện. Các sở, ngành liên quan và cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, chủ trương triển khai hình thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH; hướng dẫn người tham gia BHXH người đang hưởng chế độ BHXH giao dịch điện tử BHXH cá nhân đối với các thủ tục được quy định tại Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp thực hiện tốt chính sách BHXH bằng hình thức giao dịch điện tử; phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương thực hiện giao dịch điện tử; tuyên truyền rộng rãi về quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của giao dịch điện tử trong việc thực hiện chính sách BHXH của người sử dụng lao động và người lao động. Bên cạnh đó, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cần chấp hành nghiêm chỉnh quy định giao dịch điện tử trong việc thực hiện chính sách BHXH, chi trả và giải quyết kịp thời chế độ, chính sách BHXH cho người lao động tại đơn vị. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với BHXH tỉnh cùng cấp để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH theo kế hoạch đề ra; tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chế độ, chính sách BHXH, việc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH đến toàn thể Nhân dân và người lao động trên địa bàn…

Theo Cổng TTĐT Quảng Bình