Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

150
Để việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công ích tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức và cá nhân, ngày 30/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2280/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở TTHC đã được công bố, các sở, ban, ngành chuyên môn, cơ quan hành chính Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn lập 02 danh mục gồm: Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tính đến ngày 31/01/2017 gồm TTHC thuộc 03 cấp tỉnh, huyện, xã. Đối với các Dự thảo Quyết định công bố TTHC trình UBND tỉnh kể từ ngày 31/01/2017 trở đi, các sở, ban, ngành chuyên môn bổ sung thêm thông tin về Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích kèm theo Dự thảo Quyết định.
Các sở, ban, ngành chuyên môn, cơ quan hành chính Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo từng đơn vị, địa phương trực thuộc công khai trên Bảng niêm yết đặt tại nơi tiếp nhận hồ sơ, đăng tải trên Trang Thông tin điện tử 02 danh mục TTHC; công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, Trang Thông tin điện tử của cơ quan để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong khi và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu; phối hợp, hướng dẫn, tập huấn về việc tiếp nhận, gửi hồ sơ, thu phí, lệ phí, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho Bưu điện tỉnh và đơn vị trực thuộc.
Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu Bưu điện tỉnh và đơn vị trực thuộc, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và nội dung quy định tại Điều 15 của Quyết định số 45; kiểm soát chất lượng 02 danh mục TTHC; đăng tải công khai, cập nhật bổ sung kịp thời lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh 02 danh mục TTHC nêu trên; đồng thời kết nối công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương.
Ngoài ra, Thủ trưởng các sở, ban, ngành chuyên môn, cơ quan hành chính Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Bưu điện tỉnh căn cứ quy định của pháp luật, kịp thời xử lý hành vi vi phạm của công chức, viên chức, người lao động gồm làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chậm trễ trong việc trả kết quả; cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; không công khai TTHC; công khai không đúng, đầy đủ TTHC theo quy định của pháp luật.

 

Theo QuangBinh portal