Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

108

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3990/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, công dân tham gia giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, công tác quản lý, chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước và chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đồng thời công bố Chỉ số CCHC năm 2018 các cấp, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính – một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm cho tập thể, cá nhân theo Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại Chỉ số CCHC, xác định được những mặt còn hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tiếp theo.

Theo đó, Sở Nội vụ chủ trì việc triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC năm 2018 đối với cấp sở và cấp huyện; UBND cấp huyện chủ trì việc triển khai xác định, công bố Chỉ số CCHC năm 2018 đối với cấp xã. Nội dung triển khai việc đánh giá gồm: Tổ chức tự đánh giá, xác định Chỉ số; điều tra xã hội học; tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể, đối với nội dung tổ chức tự đánh giá, xác định Chỉ số, các cơ quan cấp sở, cấp huyện, cấp xã tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo lĩnh vực tương ứng với tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong bộ Chỉ số CCHC của từng cấp, ban hành kèm theo Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; mỗi tiêu chí, tiêu chí thành phần được chấm điểm đều phải có tài liệu kiểm chứng kèm theo. Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm thì đơn vị phải có giải thích cụ thể về mức điểm tự chấm. Sau khi hoàn thành tự chấm điểm, các cơ quan gửi báo cáo kết quả về cơ quan chủ trì thực hiện.

Về nội dung điều tra xã hội học, các sở, ngành, địa phương tổ chức điều tra theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh; sử dụng mẫu phiếu điều tra xã hội học, đối tượng điều tra trả lời bằng cách điền thông tin vào mẫu phiếu. Sau khi lấy ý kiến điều tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi phiếu về cơ quan chủ trì để tập hợp. Riêng nội dung tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ thẩm định, thống nhất tham mưu UBND tỉnh công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định gồm phòng, ban chuyên môn có liên quan; tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm công tác CCHC của UBND cấp xã; tham mưu UBND huyện công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của UBND cấp xã thuộc quyền quản lý. Thời gian hoàn thành công tác thẩm định, xếp hạng, công bố chỉ số CCHC các cấp trước ngày 30/01/2019.

Theo QuangBinh Portal