Tuyên truyền pháp luật về bầu cử đến từng buồng tạm giữ, tạm giam

224

Quyền bầu cử là một trong những quyền tự do cơ bản của công dân được khẳng định và ghi nhận trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Thực hiện quyền bầu cử không chỉ là nghĩa vụ của mỗi người bị tạm giữ, tạm giam mà còn là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác này.

Với nguyên tắc chung của pháp luật hình sự: “Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án”, người bị tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và hưởng các quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp, trong đó có quyền bầu cử. Theo Điều 9 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, người bị tạm giữ, tạm giam “được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền bỏ phiếu trưng cầu dân ý theo quy định của Luật Trưng cầu dân ý”.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Hới tuyên truyền pháp luật về bầu cử tại các buồng tạm giam, tạm giữ

Những ngày này, chính quyền và Nhân dân các địa phương trong cả nước đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử, vận động cử tri đi bầu. Tại Nhà tạm giữ của Công an thành phố Đồng Hới, công tác tuyên truyền cũng được thực hiện đối với những cử tri vô cùng “đặc biệt”, những người đang bị tạm giữ, tạm giam.

Số người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Công an thành phố Đồng Hới sẽ tham gia bầu cử tại Khu vực bầu cử số 8, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới. Để cử tri có thể nắm hết được quyền, nghĩa vụ và quy chế bầu cử, cán bộ Công an thành phố đã đến từng buồng tạm giữ, tạm giam để tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về bầu cử và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Việc thực hiện quyền bầu cử của các cử tri đặc biệt này không giống với những công dân khác. Để bảo đảm an ninh, an toàn khu vực bầu cử, ngoài hòm phiếu chính được đặt tại phòng bầu cử của Công an thành phố, hòm phiếu phụ được chuẩn bị và đưa đến từng buồng tạm giữ, tạm giam để cử tri bỏ phiếu.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Hới tuyên truyền pháp luật về bầu cử tại các buồng tạm giam, tạm giữ

Sau khi việc bỏ phiếu hoàn tất, hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ sẽ được bàn giao cho Ủy ban Bầu cử phường Đồng Phú. Việc tổ chức bỏ phiếu bầu cử đối người bị tạm giữ, tạm giam càng minh chứng rõ nét cho việc bảo đảm quyền con người trong thi hành tạm giữ, tạm giam và thể hiện tính nhân văn của Đảng, Nhà nước và pháp luật Việt Nam.

Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp diễn ra trong phạm vi cả nước. Sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử đối với cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam  nhằm thực hiện tốt quyền công dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố./.

Trương Tâm